img

Co dzieci dziedziczą po rodzicach?

co dzieci dziedziczą po rodzicach

Dziecko dziedz­iczy DNA po rodz­i­cach – połowę po mamie i połowę po tacie. Prze­j­mu­je więc niek­tóre cechy fizy­czne, zdol­noś­ci i tal­en­ty czy predys­pozy­c­je do pojaw­ienia się różnych chorób (np. celi­akii czy nowot­worów). Nie oznacza to jed­nak, że dziecko już na pier­wszy rzut oka musi być podob­ne do rodz­iców, ponieważ dziedz­icze­nie to pro­ces bard­zo złożony. Co dzieci dziedz­iczą po rodz­i­cach? 

Dziedziczenie cech wyglądu, np. koloru włosów czy oczu

Duża licz­ba cech fizy­cznych – np. kolor włosów, kar­nac­ja, kolor oczu – zależy od tego, jakie geny zostaną przekazane dziecku w cza­sie poczę­cia. Nie jest to jed­nak pro­ces łatwy. Jego złożoność spraw­ia, że podobieńst­wo do mamy i/lub taty wcale nie musi być oczy­wiste. Cza­sa­mi np. okazu­je się, że rodz­ice o ciem­nych oczach mają dziecko o oczach jas­nych.

Dlaczego? Geny odpowiedzialne za te cechy mają 2 wari­anty – domin­u­ją­cy (sil­niejszy) i recesy­wny. Przykład­owo: za oczy ciemne odpowia­da gen domin­u­ją­cy, za jasne – recesy­wny. Aby pojaw­iła się cecha domin­u­ją­ca, tylko jeden gen z pary musi być za niego odpowiedzial­ny.

Rodz­ice przekazu­ją dziecku po jed­nym wari­an­cie genu, które następ­nie łączą się ze sobą. Jeśli zarówno mama, jak i tata mają po jed­nym genie recesy­wnym i jed­nym domin­u­ją­cym, może się okazać, że obo­je przekażą dziecku po wari­an­cie recesy­wnym. Wtedy u dziec­ka obec­ne będą 2 wari­anty recesy­wne, a co za tym idzie – jego oczy będą jasne.

Ciekawy artykuł: Moje dziecko nie jest do mnie podob­ne… Może nie jestem jego ojcem?

Dziedziczenie talentu i inteligencji po rodzicach – nie takie proste

Dzieci najczęś­ciej dziedz­iczą po rodz­i­cach inteligencję, jed­nak w pewnym zakre­sie. Mogą również odziedz­iczyć tal­en­ty czy predys­pozy­c­je do wykony­wa­nia danych dzi­ałań, np. słuch muzy­czny. Warto jed­nak pamię­tać, że nie ma na to gwarancji.

Dziecko wybit­nego sportow­ca wcale nie musi iść więc w jego śla­dy. Także sama obec­ność określonych genów nie wystar­czy. Istotne są także czyn­ni­ki środowiskowe, czyli odkrycie tal­en­tu, wyćwicze­nie go i rozwi­janie, a także chęć dziec­ka.

Co dzieci dziedziczą po rodzicach? Choroby genetyczne też mogą być odziedziczone

Warto jed­nak wiedzieć, że ist­nieje wiele chorób gene­ty­cznych i nie każ­da jest dziedz­icz­na. Do tych, które rodz­ice mogą przekazać dzieciom, należą np. mukowis­cy­doza, rdzeniowy zanik mięśni czy niedosłuch.

Dobrze znać więc mech­a­nizm dziedz­iczenia, cza­sa­mi zależny np. od płci, a także pamię­tać, że choro­ba wcale nie musi pojaw­ić się u dziec­ka. Jeśli mama czy tata (bądź obo­je) cho­ru­ją, najlepiej sko­rzys­tać z pomo­cy gene­ty­ka. Ten spec­jal­ista nie tylko określi ryzyko pojaw­ienia się choro­by u potomst­wa, ale i przekaże niezbędne infor­ma­c­je.

To może Cię zain­tere­sować: Czy ja i brat mamy tego samego ojca? His­to­ria Mać­ka

Predyspozycje do zachorowania – gdy rodzice przekazują mutację dziecku

Za pojaw­ie­nie się niek­tórych chorób odpowiedzialne są mutac­je gene­ty­czne, które mogą zostać przekazane dzieciom. Zwięk­sza­ją one ryzyko pojaw­ienia się danej choro­by – np. celi­akii, zakrzepicy (gdy dziecko ma trom­bofil­ię wrod­zoną) czy raka pier­si. Warto zdawać sobie sprawę z obec­noś­ci zmi­an w genach u siebie, a później proste bada­nia DNA wykon­ać również u dziec­ka.

Zdję­cie: ©smpratt90/pixabay.com

Co dzieci dziedz­iczą po rodz­i­cach?
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
badania na ojcostwo na NFZ
Badania na ojcostwo na NFZ?

Często dostaję od Was pytania, czy można wykonać badania na ojcostwo na NFZ. Niestety – nie ma takiej możliwości. Dlaczego?...

Zamknij