img

Badania na ojcostwo na NFZ?

badania na ojcostwo na NFZ

Częs­to dosta­ję od Was pyta­nia, czy moż­na wykon­ać bada­nia na ojcost­wo na NFZ. Nieste­ty – nie ma takiej możli­woś­ci. Dlaczego? Bada­nia wykony­wane w ramach Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia są bada­ni­a­mi medy­czny­mi. Czyli taki­mi, które mają na celu wykrycie chorób i poprawę stanu zdrowia pac­jen­ta. Test na ojcost­wo nie należy do tego rodza­ju badań…

Test na ojcostwo do celów prywatnych – kto za niego płaci?

Za badanie na ojcost­wo dla włas­nej wiedzy płaci oso­ba zle­ca­ją­ca test (zlece­nio­daw­ca). Moż­na oczy­wiś­cie umówić się inaczej (np. dzieląc kosz­ty między wszys­t­kich uczest­ników), jed­nak ani NFZ, ani Skarb Państ­wa nie opła­ca­ją tego typu bada­nia.

Warto pamię­tać o możli­woś­ci rozłoże­nia płat­noś­ci na dogodne raty (nawet kilka­naś­cie-kilka­dziesiąt rat). Nie ma zatem koniecznoś­ci opłace­nia bada­nia od razu w całoś­ci.

Ciekawy artykuł: Czy wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo moż­na wyko­rzys­tać w sądzie?

Badania na ojcostwo na NFZ – nie, ale czasami mogą być za darmo…

Co praw­da bard­zo rzad­ko, ale zdarza się, że opła­ta za test na ojcost­wo do celów sądowych prze­nie­siona jest Skarb Państ­wa. Kiedy? Na przykład wtedy, gdy obie strony są w zbyt złej sytu­acji mate­ri­al­nej, by opłacić badanie lub gdy dziecko prze­by­wa w ośrod­ku opiekuńczym.

Najczęś­ciej kosz­ty sądowego bada­nia na ojcost­wo ponosi strona prze­grana, cza­sa­mi decyzją sądu są one podzielone po połowie (połowę płaci strona pozy­wa­ją­ca, połowę pozwana).

Test na ojcostwo – jedna opłata, pewność na całe życie

Pewność co do ojcost­wa jest tak naprawdę bez­cen­na. Takie badanie wykonu­je się raz na całe życie, a jego wynik jest chy­ba jed­nym z najważniejszych – nie tylko dla unor­mowa­nia prawnej sytu­acji, ale przede wszys­tkim spoko­ju ducha.

Jeśli szukasz ofer­ty dla siebie, nie warto zatem kierować się tym, by cena była jak najniższa. Najlepiej sprawdz­ić, co jest w niej zawarte i mieć z góry pewność, ile zapłacisz. Upewnij się, że w cenie masz np. gwarancję na prób­ki, pro­file gene­ty­czne na wyniku czy przesyłkę.


POBIERZ NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY WYBORZE LABORATORIUM BADAŃ DNA? [PDF]
Czat

Zdję­cie: ©jarmoluk/pixabay.com

Bada­nia na ojcost­wo na NFZ?
5 (100%) 5 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
pomyłka przy in vitro
Pomyłka przy in vitro – kobieta urodziła nie swoje dziecko?!

Hania przyszła na świat w 2014 roku z licznymi wadami wrodzonymi. Niestety szybko okazało się też, że nastąpiła pomyłka przy...

Zamknij