img

Testy na ojcostwo — 3 fakty, dlaczego wynik jest pewny

testy na ojcostwo

Testy na ojcost­wo są wyko­rzysty­wane zarówno w sądzie (m.in. w sprawach o ali­men­ty czy ustal­e­nie ojcost­wa), jak i dla włas­nej wiedzy (by zyskać spokój na zawsze). Nic dzi­wnego – rezul­tat takiego bada­nia jest zawsze pewny, a więc jed­noz­nacznie wyk­lucza lub potwierdza ojcost­wo między badany­mi osoba­mi. Jak to możli­we?

1. Każdy ma unikatowy profil genetyczny

Test na ojcost­wo pole­ga na pobra­niu mate­ri­ału gene­ty­cznego, ustal­e­niu pro­fili DNA wszys­t­kich badanych oraz późniejszym ich porów­na­niu. Taki pro­fil nazy­wany jest „gene­ty­cznym odciskiem pal­ca”, ponieważ jest wyróżnikiem danej oso­by. Każdy człowiek (za wyjątkiem bliźniąt jed­no­ja­jowych) ma więc swój unikalny pro­fil – odziedz­ic­zony po rodz­i­cach. To oznacza, że połowa mate­ri­ału gene­ty­cznego dziec­ka musi być taka sama, jak połowa mate­ri­ału gene­ty­cznego ojca.

2. Testy na ojcostwo – analizowane fragmenty DNA są niezmienne

Miejs­ca na DNA – tzw. mark­ery gene­ty­czne – są dziedz­ic­zone w połowie po ojcu i w połowie po matce. To właśnie te mark­ery porównu­je się ze sobą, wyk­lucza­jąc lub potwierdza­jąc ojcost­wo. Ich ustal­e­nie następu­je już w momen­cie poczę­cia. Co ważne, frag­men­ty te później nigdy się nie zmieni­a­ją.

To dlat­ego testy na ojcost­wo gwaran­tu­ją pewny wynik zarówno w ciąży, jak i po nar­o­dz­i­nach. Ważne jed­nak, by badanie było wykony­wane na pod­staw­ie 24 takich mark­erów. Tylko wtedy moż­na uzyskać całkow­itą pewność – nawet wtedy, gdy w teś­cie nie może wziąć udzi­ału mat­ka.

Zobacz też: Test ojcost­wa — 5 najważniejszych zalet

3. DNA człowieka jest takie samo w każdej komórce organizmu

Pewne testy na ojcost­wo moż­na więc wykon­ać nieza­leżnie od rodza­ju pobranej prób­ki. Tak samo jed­noz­naczny wynik moż­na uzyskać na pod­staw­ie wymazu z policz­ka, krwi czy próbek niety­powych. Jakich? Chodzi między inny­mi o uży­waną maszynkę do gole­nia, szc­zoteczkę do zębów, gumę do żucia, niedopałek papierosa, chus­teczkę ze ślada­mi wydzieliny z nosa, puszkę po napo­ju, sztućce czy pod­paskę.

To pozwala również na real­iza­cję tes­tu na ojcost­wo nawet po śmier­ci oso­by badanej – oczy­wiś­cie wów­czas, gdy rodz­i­na dys­ponu­je przed­mio­ta­mi, które do niej należały.

To może Cię zain­tere­sować: Gdzie kupić test na ojcost­wo?


Czat

Testy na ojcost­wo — 3 fak­ty, dlaczego wynik jest pewny
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
czy wnukowi należy się spadek
Jak sprawdzić, czy wnukowi należy się spadek?

Czasami zdarzają się sytuację, gdy dziadkowie nie mają pewności, że między nimi a wnukiem istnieją więzy krwi. Bywa, że mają...

Zamknij