img

Zaburzenia funkcji seksualnych? To może być nietolerancja glutenu

nietolerancja glutenu

Masz kłopo­ty z potencją, spad­kiem libido, a może niepłod­noś­cią i bezskutecznie szukasz ich przy­czyny? Sprawdź, czy za Two­je kłopo­ty nie odpowia­da trwała nietol­er­anc­ja glutenu — celi­akia. Mało kto wie, że to nie zwykła aler­gia, a niebez­piecz­na choro­ba doty­czą­ca również dorosłych!

Impotencja, spadek libido i inne objawy

Trwała nietol­er­anc­ja glutenu więk­szoś­ci osób kojarzy się z bóla­mi brzucha, wzdę­ci­a­mi, biegunką czy inny­mi prob­le­ma­mi gas­tryczny­mi. Tym­cza­sem nielec­zona celi­akia może dawać też zupełnie inne objawy.

Jakie? Chodzi m.in. właśnie o zaburzenia funkcji sek­su­al­nych (prob­le­my z erekcją, spadek libido, niepłod­ność), brak energii do życia, słabą odporność, nieprzy­jem­ny odd­ech, łupież czy bóle mięśni. Nic dzi­wnego, że diag­nos­ty­ka celi­akii nie jest pros­ta — objawy są na tyle nieoczy­wiste, że mogą świad­czyć też o innych schorzeni­ach.

Ciekawy artykuł: Celi­akia — to ona może odpowiadać za Two­je kłopo­ty z erekcją

Trwała nietolerancja glutenu — na czym polega?

Celi­akia jest chorobą, która pole­ga na niepraw­idłowej reakcji orga­niz­mu na gluten. Jego dostar­cze­nie powodu­je zniszcze­nie małych wypustek w jeli­cie — kosmków jeli­towych. Jaka jest ich rola?

Są odpowiedzialne za wchła­ni­an­ie skład­ników odży­w­czych z jedzenia, suple­men­tów czy leków. Jeśli nie dzi­ała­ją praw­idłowo, orga­nizm narażony jest na niedobo­ry, co powodu­je właśnie te różnorodne objawy, m.in. dys­funkc­je sek­su­alne.

Infekcja, stres czy zawał — to mogło aktywować celiakię

Na trwałą nietol­er­ancję glutenu możesz zachorować tylko wtedy, gdy masz określone geny. Ich brak oznacza, że nie masz predys­pozy­cji gene­ty­cznych do celi­akii, więc nigdy nie zacho­ru­jesz. Sama obec­ność genów nie świad­czy jed­nak jeszcze o tym, że choro­ba u Ciebie wys­tąpi. Dlaczego?

Aby zachorować, niezbędne są nie tylko geny i gluten. Konieczny jest też czyn­nik akty­wu­ją­cy. Do akty­wa­torów celi­akii należą m.in. zawał, prze­by­cie oper­acji, infekc­ja układu pokar­mowego, przewlekły stres czy podeszły wiek. Jeśli masz predys­pozy­c­je gene­ty­czne, możesz zachorować w każdym wieku.

Zobacz też: Hemochro­ma­toza – możli­wa przy­czy­na dys­funkcji sek­su­al­nych

Jeśli masz prob­le­my z płod­noś­cią, erekcją czy libido, warto więc sprawdz­ić, czy to nie celi­akia jest za nie odpowiedzial­na. Być może już niedłu­go powró­cisz dzię­ki temu do pełnej sprawnoś­ci sek­su­al­nej?

Zaburzenia funkcji sek­su­al­nych? To może być nietol­er­anc­ja glutenu
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
kryzys w małżeństwie
Kryzys w małżeństwie niejedno ma imię!

Kryzys w małżeństwie to niestety zwykle nieodłączna część związku. Utrzymanie idealnej relacji przez długie lata nie jest przecież możliwe –...

Zamknij