img

6 oznak toksycznego związku

toksyczny związek

Zas­tanaw­iasz się, czy Twój związek jest zdrowy? Nieste­ty to pytanie towarzyszy wielu osobom. Pamię­taj jed­nak, że kłót­nie i kryzysy zdarza­ją się w każdej relacji i wcale nie muszą oznaczać, że coś jest nie tak. Jak zatem sprawdz­ić, czy to toksy­czny związek? Poz­naj 6 najważniejszych oznak niezdrowej relacji.

1. Twoje poczucie własnej wartości spadło

W szczęśli­wym związku part­nerzy czu­ją się kochani i doce­ni­ani, rozwi­ja­ją się. W toksy­cznym – spa­da poczu­cie włas­nej wartoś­ci, a rozwój oso­bisty nie jest możli­wy, ponieważ dru­ga oso­ba dostrze­ga tylko złe cechy, wypom­i­na wady i nie cieszy się sukce­sa­mi. Jeśli więc zami­ast się wspier­ać, pod­kłada­cie sobie nawza­jem nogi, kry­tyku­je­cie i pod­ci­na­cie skrzy­dła – coś jest nie tak.

2. Któreś z Was (lub oboje…) myśli tylko o sobie

W związku nie ma miejs­ca na egoizm – chodzi o to, żeby zwracać uwagę nie tylko na swo­je potrze­by, ale też tej drugiej oso­by. Jeśli ranisz part­nerkę, bo tak Ci wygod­nie i Ty czu­jesz się dobrze, Two­je zachowanie nie jest w porząd­ku.

Zobacz też: Jak ura­tować małżeńst­wo? 4 wskazów­ki

3. Nie potraficie spokojnie rozmawiać

Krzy­ki, przek­leńst­wa, wyrzu­ty, wza­jemne obwini­an­ie… Jeśli każ­da Wasza roz­mowa wyglą­da w ten sposób i nie potra­fi­cie spoko­jnie poroz­maw­iać, musi­cie zas­tanow­ić się, czego tak naprawdę chce­cie. Nie może­cie cią­gle ze sobą wal­czyć.

4. W ogóle nie cieszycie się sobą

Kiedyś spędza­l­iś­cie wspól­nie czas z uśmiechem na ustach i mieliś­cie mnóst­wo energii, ter­az wspólne chwile to tylko zden­er­wowanie, niechęć czy iry­tac­ja? Nieste­ty to znak, że między Wami dzieje się po pros­tu źle.

5. Brakuje szczerości i zaufania

Relac­ja powin­na opier­ać się na całkowitej szczeroś­ci i zau­fa­niu – tylko wtedy ma szan­sę przetr­wać. Toksy­czny związek to kłamst­wa, brak swo­body (musisz udawać kogoś, kim nie jesteś), prze­sad­na zaz­drość.

6. Toksyczny związek – kiedy pojawia się przemoc

Jeśli w Waszym związku pojaw­iła się prze­moc – emocjon­al­na lub fizy­cz­na – to znak, że powin­niś­cie jak najszy­b­ciej zacząć dzi­ałać. Nieste­ty Wasza relac­ja na pewno nie jest zdrowa i może wyrządz­ić (lub już wyrządz­iła…) nieod­wracalne szkody.

Ciekawy artykuł: Związek na odległość – 5 najlep­szych rad

6 oznak toksy­cznego związku
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
gdzie kupić test na ojcostwo
Gdzie kupić test na ojcostwo?

Zastanawiasz się, gdzie kupić test na ojcostwo? Tak naprawdę badania tego typu – a właściwie zestawy do pobierania próbek –...

Zamknij