img

Kryzys w małżeństwie niejedno ma imię!

kryzys w małżeństwie

Kryzys w małżeńst­wie to nieste­ty zwyk­le nieodłącz­na część związku. Utrzy­manie ide­al­nej relacji przez długie lata nie jest prze­cież możli­we – zmieni­amy się, zmieni­a­ją się nasze oczeki­wa­nia, w życiu zdarza­ją się różne (częs­to przykre) sytu­acje. To wszys­tko wpły­wa na relację. Poz­naj rodza­je kryzysów i pamię­taj, że może on być bodźcem do zmi­any i naprawy związku!

1. Kryzys po ok. 3 latach związku

Z oczu spada­ją klap­ki, drob­ne wady part­nera zaczy­na­ją coraz bardziej iry­tować, etap zau­roczenia dawno minął… Jeśli właśnie jesteś­cie w tym miejs­cu, musi­cie po pros­tu się dotrzeć i poz­nać, a później – zaak­cep­tować. Każdy z nas ma wady!

2. Kryzys po ok. 7 latach związku

Po 7 lat­ach rozs­ta­je się mnóst­wo par – nawet takie, jak Brad Pitt i Jen­nifer Anis­ton! Kon­flik­ty naras­ta­ją, wady coraz bardziej przeszkadza­ją, zna­cie się jak łyse konie… W takiej atmos­ferze częs­to wzniecić dawny ogień.

3. Kryzys związany z narodzinami pierwszego dziecka

Już nie jesteś­cie sami – pojaw­ia się ktoś, kto wywraca Wasz świat do góry noga­mi. To prawdzi­wy sprawdz­ian dla związku i sytu­ac­ja, w której nigdy wcześniej nie byliś­cie. Stra­ch, stres, wza­jemne obwini­an­ie – nie pozwól­cie, by negaty­wne emoc­je Wami zawład­nęły! Rodzi­cielst­wo to cud­ow­na sprawa, która może Was naprawdę zbliżyć!

Zobacz też: Jak ura­tować małżeńst­wo? 4 wskazów­ki

4. Kryzys związany z narodzinami kolejnych dzieci

Jeszcze głośniej, jeszcze więcej obow­iązków, jeszcze trud­niej o chwilę tylko dla siebie… Cza­sa­mi trud­no się w tym wszys­tkim odnaleźć. Bywa, że jed­no z part­nerów musi robić coraz więcej w domu, a powrót do pra­cy wciąż się opóź­nia.

5. Kryzys w małżeństwie z powodu zdrady

Znudze­nie związkiem, ciągłe kon­flik­ty, chęć nowych doz­nać – to wszys­tko powodu­je, że ludzie się zdradza­ją. Jeśli dochodzą do tego niepewność co do ojcost­wa, konieczność wyko­na­nia bada­nia DNA i inne nieprzy­jem­noś­ci, związek jest wys­taw­iony na poważną próbę.

6. Kryzys związany z chorobą czy stratą

Śmierć bliskiej oso­by (np. rodz­i­ca), poronie­nie, poważ­na choro­ba kogoś z rodziny lub jed­nego z Was… To ogromne obciąże­nie emocjon­alne. W takiej sytu­acji nietrud­no o wza­jemne obwini­an­ie czy po pros­tu wyży­wanie się. Zami­ast tego – postara­j­cie się być dla siebie opar­ciem.

To może Cię zain­tere­sować: Zdradę pomógł mi wykryć… dziecię­cy smoczek

7. Kryzys związany z syndromem pustego gniazda

Gdy dzieci przes­ta­ją z Wami mieszkać, znów jesteś­cie tylko we dwo­je. To sytu­ac­ja, która miała miejsce pewnie ok. 20–25 lat temu! Nic dzi­wnego, że nie wiecie, jak spędzać czas – cały czas! – we dwójkę. Małżonkowie częs­to ucieka­ją w samot­ność, nowe hob­by czy inne zna­jo­moś­ci.

8. Kryzys z powodu złej sytuacji ekonomicznej

No tak, pieniądze… To jeden z częst­szych powodów kłót­ni. Brak pra­cy, słabe zarob­ki, złe gospo­darowanie finansa­mi czy haz­ard mogą powodować nasile­nie kon­flik­tów, wza­jemne obwini­an­ie i kry­tykowanie, a więc i kryzys w małżeńst­wie.

Kryzys w małżeńst­wie niejed­no ma imię!
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
toksyczny związek
6 oznak toksycznego związku

Zastanawiasz się, czy Twój związek jest zdrowy? Niestety to pytanie towarzyszy wielu osobom. Pamiętaj jednak, że kłótnie i kryzysy zdarzają...

Zamknij