img

Związek na odległość – 5 najlepszych rad

związek na odległość

Związek na odległość to jeden z najbardziej wyma­ga­ją­cych rodza­jów relacji. Wytr­wałość, cier­pli­wość, zau­fanie… To wszys­tko jest niezbędne, by był szczęśli­wy i trwały. Jeśli chcesz utrzy­mać taki związek, poz­naj 5 najlep­szych rad.

1. Związek na odległość – niezbędne zasady

W każdym związku powin­ny być pewne zasady, jed­nak w takim na odległość to naprawdę konieczność. Przede wszys­tkim obo­je powin­niś­cie być zgod­ni co do tego, że taka relac­ja ma sens. Gdy rozłą­ka zależ­na jest np. od wyjaz­du do pra­cy za granicę, obo­je musi­cie wyraz­ić na nią zgodę. Jeśli jed­no z Was samodziel­nie pode­jmie decyzję, drugie poczu­je się osamot­nione i porzu­cone.

Warto ustal­ić też wza­jemne oczeki­wa­nia związane z Waszy­mi zachowa­ni­a­mi, unika­jąc w ten sposób niedomówień, kon­flik­tów i obwini­a­nia. Sza­cunek, ucz­ci­wość i zrozu­mie­nie to pod­stawa!

2. Kontakt… ale nie bez przerwy!

Nowoczes­na tech­nolo­gia to prawdzi­we zbaw­ie­nie dla par takich jak Wasza, praw­da? Dzię­ki niej możli­we są różne formy codzi­en­nego kon­tak­tu: SMS-y, czaty, e-maile, wide­oroz­mowy, roz­mowy przez tele­fon czy komu­nika­tor… Dzię­ki temu czu­je­cie się praw­ie tak, jak­byś­cie byli obok siebie.

Warto jed­nak pamię­tać, żeby nie zasypy­wać part­ner­ki ciągły­mi wiado­moś­ci­a­mi i wisieć godz­i­na­mi na słuchaw­ce. W związku potrzeb­na jest prze­cież przestrzeń.

Zobacz też: Czy wiesz, jak rozpoz­nać zdradę kobi­ety?

3. Wspólne pasje – nawet na odległość

Fizy­czne odd­ale­nie wcale nie jest przeszkodą do spędza­nia cza­su wspól­nie! Zdzi­wiony? Oprócz rozmów może­cie prze­cież sko­rzys­tać z różnych innych akty­wnoś­ci – wystar­cz trochę wyobraźni. Wspól­ny spac­er (każde w innym miejs­cu, ale obo­je z tele­fon­a­mi w rękach), gry online, oglą­danie tego samego fil­mu w tym samym cza­sie, słuchanie muzy­ki przez komu­nika­tor czy czy­tanie na głos ulu­bionej książ­ki…

4. A może drobne niespodzianki i prezenty?

Kilo­m­e­try nie są przeszkodą w obdarowywa­niu! W dobie sklepów inter­ne­towych moż­na prze­cież zamówić przed­miot nie na swój adres, a part­ner­ki. Moż­na też przesłać go po pros­tu pocztą czy kuri­erem.
Warto pomyśleć też o oso­bistych, roman­ty­cznych prezen­tach. Wspólne zdję­cie w ram­ce, włas­noręcznie napisana kart­ka czy list, składan­ka z ulu­bioną muzyką wysłana na pen­driv­ie to doskon­ałe pomysły, aby sprawdz­ić radość ukochanej.

5. Dużo czasu osobno – wykorzystajcie go dobrze

Wyko­rzys­ta­j­cie długą rozłąkę jako czas, w którym zad­ba­cie również o siebie. Możesz nauczyć się czegoś nowego (może kurs gotowa­nia, którym zaskoczysz part­nerkę, gdy się spotka­cie?), rozwi­jać swo­je hob­by, zacząć zdrowe odży­wian­ie czy zad­bać o rodz­inę i przy­jaciół. Rozwój oso­bisty jest bard­zo ważny – pamię­taj o tym.

Ciekawy artykuł: Nacią­ganie na ali­men­ty. Jak tego uniknąć?

Związek na odległość – 5 najlep­szych rad
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
testy DNA w aptece
Testy DNA w aptece – szybki sposób na zyskanie pewności

Testy DNA w aptece, przez internet, przez telefon… Tak, to wszystko jest możliwe! Żeby wykonać pewne badania ojcostwa wcale nie...

Zamknij