img

Gdzie kupić test na ojcostwo?

gdzie kupić test na ojcostwo

Zas­tanaw­iasz się, gdzie kupić test na ojcost­wo? Tak naprawdę bada­nia tego typu – a właś­ci­wie zestawy do pobiera­nia próbek – są dostęp­ne właś­ci­wie wszędzie, czyli w aptekach, przy­chod­ni­ach, przez inter­net czy tele­fon… Możesz więc wybrać for­mę, która jest dla Ciebie najwygod­niejsza, by zyskać pewność co do ojcost­wa.

Test na ojcostwo możesz kupić przez internet lub telefon

Zamówie­nie przez inter­net moż­na złożyć z wyko­rzys­taniem cza­tów dostęp­nych na stron­ie, mailowo, poprzez for­mu­la­rz… Jeśli wolisz, masz też możli­wość sko­rzys­ta­nia z tele­fonu.

Na czym to pole­ga? Zamaw­ia się wów­czas zestaw do samodziel­nego pobiera­nia próbek i pobiera mate­ri­ał gene­ty­czny od wszys­t­kich uczest­ników. Później odsyła się je do lab­o­ra­to­ri­um (zwyk­le kuri­er dostar­cza­ją­cy zamówie­nie jest dar­mowy). Tego typu bada­nia ojcost­wa to testy pry­watne, czyli dla włas­nej wiedzy.

To może Cię zain­tere­sować: Badanie ojcost­wa – z jakich próbek moż­na je wykon­ać?

To chy­ba najbardziej kom­for­towy sposób zakupu – szczegól­nie ter­az, gdy cza­sa­mi trud­no wyr­wać się cho­ci­aż na chwilę. Test DNA na ojcost­wo przez inter­net możesz kupić każdego dnia o dowol­nej godzinie, a przez tele­fon – do późnych godzin wiec­zornych. I to wszys­tko bez wychodzenia z domu!

Gdzie kupić test na ojcostwo? W aptece lub przychodni

Zestawy do pobiera­nia próbek dostęp­ne są też w aptekach i przy­chod­ni­ach w całej Polsce. Możesz więc kupić taki zestaw przy okazji zakupów czy wykony­wa­nia innych badań u lekarza. Wtedy też pobierasz prób­ki w domu, a potem wysyłasz do lab­o­ra­to­ri­um (także dar­mowym kuri­erem, którego wystar­czy zamówić przez tele­fon czy inter­net).

Zobacz też: Testy DNA w aptece – szy­b­ki sposób na zyskanie pewnoś­ci

Pobranie materiału w placówce też jest możliwe

Jeśli wolisz, aby próbkę pobrał od Ciebie per­son­el medy­czny, możesz umówić się na badanie w placów­ce. W całej Polsce jest ich naprawdę wiele, więc wystar­czy wybrać tę blisko miejs­ca zamieszka­nia. Najlepiej umówić się tele­fon­icznie lub inter­ne­towo na wybraną i dogod­ną godz­inę.

Chcesz przeprowadz­ić badanie ojcost­wa do celów sądowych (np. do wyko­rzys­ta­nia w spraw­ie o ustal­e­nie ojcost­wa)? W takim razie pobranie mate­ri­ału musi nastąpić w placów­ce – w obec­noś­ci świad­ków. Taka jest po pros­tu pro­ce­du­ra – tożsamość wszys­t­kich uczest­ników musi zostać potwierd­zona.


reklama_testynaojcostwo

Gdzie kupić test na ojcost­wo?
4.8 (95%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
brak ochoty na seks
Brak ochoty na seks i problem z potencją? Zbadaj poziom żelaza

Brak ochoty na seks to intymny problem, który dotyczy wielu mężczyzn. Jeśli i Ty znajdujesz się w tym gronie, pewnie...

Zamknij