img

Celiakia — to ona może odpowiadać za Twoje kłopoty z erekcją

celiakia

Masz prob­le­my z erekcją? Na pewno chcesz znów cieszyć się pełną sprawnoś­cią sek­su­al­ną i szukasz przy­czyny tego stanu rzeczy… Tym­cza­sem za Two­je kłopo­ty może odpowiadać celi­akia — trwała nietol­er­anc­ja glutenu, która jest niebez­pieczną chorobą autoim­muno­log­iczną. Wystar­czy proste badanie, by to sprawdz­ić.

Problemy z erekcją, spadek libido i inne objawy celiakii

U mężczyzn częste objawy nielec­zonej celi­akii to właśnie zaburzenia czyn­noś­ci sek­su­al­nych, w tym impo­tenc­ja, spadek libido, niepłod­ność czy niskie para­me­try nasienia. Nielec­zona celi­akia może powodować również takie symp­to­my jak: bóle głowy, mięśni i stawów, afty w jamie ust­nej, bóle brzucha, biegun­ki, zaparcia, prob­le­my skórne, ane­mia, zmęcze­nie, brak energii, osteo­poroza i wiele innych dolegli­woś­ci. Są one bard­zo różnorodne i trudne do połączenia z celi­ak­ią. Dlaczego?

Celiakia powoduje niedobory i niedożywienie

Mało kto zda­je sobie sprawę, że nie jest to zwykła aler­gia, a poważ­na choro­ba autoim­muno­log­icz­na. Spoży­cie glutenu powodu­je niepraw­idłową reakcję odpornoś­ciową, w kon­sek­wencji której zniszcze­niu ule­ga­ją kosm­ki jeli­towe. To wypust­ki w jeli­cie, których rolą jest wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych. Nie trud­no się więc domyślić, że zde­grad­owane nie mogą przyswa­jać wit­a­min, min­er­ałów czy sub­stancji z leków, co powodu­je niedobo­ry i różne objawy.

Celiakia — może uaktywnić się w każdym wieku

Nie jest to więc choro­ba wieku dziecięcego. Do zachorowa­nia niezbędne jest posi­adanie określonych genów — jeśli ich nie masz, nie zacho­ru­jesz. Konieczny jest też czyn­nik akty­wu­ją­cy. Mogą to być np. spadek odpornoś­ci, prze­by­ta oper­ac­ja, zawał ser­ca, dłu­gotr­wały stres czy podeszły wiek.

Warto również zdawać sobie sprawę, że pod­wyżs­zone ryzyko zachorowa­nia na celi­ak­ię wys­tępu­je m.in. u krewnych I stop­nia oso­by chorej czy u chorych na inne choro­by autoim­muno­log­iczne (np. cukrzy­ca typu 1, reuma­toidalne zapale­nie stawów).

Zobacz też: Ból brzucha — może być spowodowany trwałą nietol­er­ancją glutenu (celi­ak­ią)

Jak można wykryć celiakię? Badanie genetyczne

Jeśli pode­jrze­wasz u siebie celi­ak­ię (np. z powodu zaburzeń erekcji), najlepiej wykon­ać test DNA. To poz­woli sprawdz­ić, czy masz geny odpowiada­jące za trwałą nietol­er­ancję glutenu. Pamię­taj, że dzię­ki temu moż­na jed­noz­nacznie wyk­luczyć chorobę. Jeśli jed­nak geny zostaną wykryte, potrzeb­ne będą dal­sze bada­nia w celu sprawdzenia akty­wnoś­ci schorzenia.

Postaw­ie­nie praw­idłowej diag­nozy i rozpoczę­cie leczenia (dieta bezg­lutenowa) to szansa na pozby­cie się przykrych dolegli­woś­ci.

Celi­akia — to ona może odpowiadać za Two­je kłopo­ty z erekcją
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
związek na odległość
Związek na odległość – 5 najlepszych rad

Związek na odległość to jeden z najbardziej wymagających rodzajów relacji. Wytrwałość, cierpliwość, zaufanie… To wszystko jest niezbędne, by był szczęśliwy...

Zamknij