img

Brak ochoty na seks i problem z potencją? Zbadaj poziom żelaza

brak ochoty na seks

Brak ochoty na seks to intym­ny prob­lem, który doty­czy wielu mężczyzn. Jeśli i Ty zna­j­du­jesz się w tym gronie, pewnie boisz się, że Twój związek się roz­pad­nie… Nie martw się jed­nak na zapas – szy­bkie poz­nanie przy­czyny kłopo­tu i rozpoczę­cie leczenia to szansa na powrót do pełnej sprawnoś­ci sek­su­al­nej.

Jed­ną z przy­czyn może być hemochro­ma­toza, która wys­tępu­je u 1 na 200 osób! [1]

Brak ochoty na seks, impotencja… Poznaj możliwe przyczyny

Za wys­tąpi­e­nie dys­funkcji sek­su­al­nych mogą odpowiadać m.in. przewlekły stres czy niezdrowy tryb życia. Najczęś­ciej wystar­czy wye­lim­i­nować ten czyn­nik, by znów cieszyć się sek­sem w pełni.

Z impo­tencją czy spad­kiem libido mogą wiązać się też prob­le­my hor­mon­alne, wady anatomiczne czy… no właśnie – przeład­owanie orga­niz­mu żelazem. Mowa o hemochro­ma­tozie, czyli jed­nej z najczęst­szych chorób o podłożu gene­ty­cznym!

Hemochromatoza – gdy nadmiar żelaza szkodzi

Jeśli i Ty cho­ru­jesz na hemochro­ma­tozę, w Twoim orga­nizmie odkła­da się zbyt dużo żelaza. Pier­wiastek ten kumu­lu­je się w narzą­dach, powoli je niszcząc.

Jed­nym z nich jest przysad­ka móz­gowa, odpowiedzial­na za wydzielanie hor­monów. Gdy nie dzi­ała praw­idłowo, gospo­dar­ka hor­mon­al­na jest zabur­zona (spa­da m.in. poziom testos­teronu). To powodu­je dys­funkc­je sek­su­alne, w tym zanik libido, niepłod­ność, impo­tencję…

Zobacz też: Hemochro­ma­toza – możli­wa przy­czy­na dys­funkcji sek­su­al­nych

Inne objawy hemochromatozy, które powinny Cię zaniepokoić

Oprócz braku ochoty na seks czy innych wsty­dli­wych prob­lemów, hemochro­ma­toza objaw­ia się ogól­nym zmęcze­niem i osła­bi­e­niem, bóla­mi brzucha, bóla­mi stawów (głównie między­pal­iczkowych), brą­zowy­mi pla­ma­mi na skórze czy nad­ciśnie­niem.

Nielec­zona może spowodować nawet marskość wątro­by, cukrzy­cę czy prob­le­my z ukła­dem ser­cowo-naczyniowym. Zwięk­sza również ryzyko wys­tąpi­enia raka – i to aż 200 razy! [1]

Co ważne, hemochro­ma­toza częś­ciej wys­tępu­je właśnie u mężczyzn i to u nich pier­wsze objawy obser­wu­je się wcześniej. Dlaczego? Kobi­ety co miesiąc pozby­wa­ją się żelaza w cza­sie krwaw­ienia miesiączkowego.

Szybka diagnoza to klucz do zdrowia

Jeśli niepoko­ją Cię wsty­dli­we i nieprzy­jemne objawy – nie zwlekaj z bada­ni­a­mi. To właśnie ter­az jest najlep­szy czas, by wykryć chorobę i rozpocząć lecze­nie. Im szy­b­ciej diag­noza zostanie postaw­iona, tym więk­sza szansa, że nastąpi cofnię­cie objawów, a Two­ja sprawność sek­su­al­na wró­ci. Zmniejszysz też ryzyko wys­tąpi­enia innych, groźnych powikłań.

Jak wykryć hemochromatozę? Pewne badania genetyczne

Poziom żelaza jest zbyt wyso­ki, a Ty masz prob­le­my w sferze sek­su­al­nej? Badanie genu HFE – którego mutac­je powodu­ją hemochro­ma­tozę – poz­woli postaw­ić jed­noz­naczną diag­nozę. Taki test DNA pozwala wyk­luczyć lub potwierdz­ić chorobę.

Pamię­taj również, że to choro­ba dziedz­icz­na. Jeśli Ty ją masz, może wys­tąpić też u Twoich krewnych. Warto prze­badać więc rodz­inę, aby otoczyć blis­kich jak najlep­szą opieką i sprawdz­ić, czy grozi im ta niebez­piecz­na choro­ba.

hemochromatoza reklama


[1] K. Derc, M. Grzymisławs­ki, G. Skaru­pa-Szabłows­ka, Hemochro­ma­toza pier­wot­na (Pri­ma­ry hemochro­mato­sis), „Gas­troen­terolo­gia Pol­s­ka” 2001, 8 (2), 181–188.

 

Brak ochoty na seks i prob­lem z potencją? Zbadaj poziom żelaza
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
jak uratować małżeństwo
Jak uratować małżeństwo? 4 wskazówki

Macie kryzys w związku i nie potraficie sobie z nim poradzić? Zdecydowaliście, że będziecie walczyć zamiast się rozwodzić? Będziesz potrzebował...

Zamknij