img

Badania ojcostwa – tylko analiza DNA daje całkowitą pewność

badania ojcostwa

Porównu­jąc mate­ri­ał gene­ty­czny (DNA) dziec­ka z mate­ri­ałem gene­ty­cznym potenc­jal­nego ojca, moż­na uzyskać wiary­god­ną infor­ma­cję na tem­at bio­log­icznego ojcost­wa. Jest to jedyny pewny sposób na sprawdze­nie, czy konkret­ny mężczyz­na jest ojcem konkret­nego dziec­ka. Dlat­ego w przy­pad­ku jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci, warto sięgnąć po bada­nia ojcost­wa.

Badania ojcostwa – badanie na ojcostwo dostępne także w ciąży

Taki test DNA na ojcost­wo moż­na wykon­ać z krwi mat­ki (już od 8. tygod­nia ciąży) lub z pobranego w trak­cie badań w ciąży płynu owod­niowego. Bada­nia ojcost­wa w ciąży z krwi są rozwiązaniem bard­zo wygod­nym, bo próbkę pobiera się jak do zwykłej mor­fologii. W krwio­biegu mat­ki pły­wa bowiem wolne DNA dziec­ka. Może ono zostać z niego wyi­zolowane, a następ­nie porów­nane z DNA rodz­iców (w przy­pad­ku potenc­jal­nego ojca mate­ri­ał gene­ty­czny pochodzi z wymazu z policz­ka).

Przy bardziej zaawan­sowanej ciąży, tj. takiej, która osiągnęła 15. tydzień, bada­nia ojcost­wa moż­na też przeprowadz­ić na pod­staw­ie płynu owod­niowego. Pobiera się go od mat­ki w trak­cie amniop­unkcji. Wów­czas rodz­ice otrzy­mu­ją dwie infor­ma­c­je – pier­wszą na tem­at ojcost­wa i drugą na tem­at stanu zdrowia dziec­ka (dowiadu­ją się, czy jest obciążone którąś z najczęst­szych wad gene­ty­cznych). Badanie na ojcost­wo da się oczy­wiś­cie również wykon­ać po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Test DNA na ojcost­wo jest w 100% bez­pieczny i bezbolesny, w związku z czym pier­wszą próbkę moż­na pobrać już od 2-dniowego noworod­ka.

Pole­camy artykuł: Dzię­ki proste­mu bada­niu odzyskałam spokój w ciąży

Badanie na ojcostwo – istnieją badania ojcostwa prywatne i z procedurą sądową

Test na ojcost­wo w ciąży jest zawsze testem pry­wat­nym, tzn. wykony­wanym dla włas­nej wiedzy. Nato­mi­ast bada­nia ojcost­wa po nar­o­dz­i­nach dziec­ka mogą być albo pry­watne, albo sądowe. Pry­watne badanie na ojcost­wo da się zre­al­i­zować anon­i­mowo. Co więcej, próbkę od nar­o­d­zonego już dziec­ka moż­na pobrać w samodziel­nie domu za pomocą wymazówek zaku­pi­onych w zestaw­ie. Przy sądowym teś­cie na ojcost­wo wery­fiku­je się z kolei tożsamość badanych, a prób­ki sporządza w obec­noś­ci świad­ków w placów­ce medy­cznej. Obow­iązkowo musi w nim też uczest­niczyć mat­ka dziec­ka (czego nie wyma­ga test pry­wat­ny). Wynik sądowego bada­nia ojcost­wa trak­towany jest przez sąd jako pełnowartoś­ciowy dowód w spraw­ie, np. o ustal­e­nie ojcost­wa.

prewność

REKLAMA

Badania ojcostwa – do badania na ojcostwo wykorzystuje się dowolne próbki

Nie ma znaczenia, jaki rodzaj prób­ki przekaże­my do anal­izy. Sprawdzane w trak­cie bada­nia na ojcost­wo frag­men­ty DNA zostały nadane dziecku już w momen­cie, w którym zostało poczęte i nie ule­ga­ją zmi­an­ie. Są też takie same we wszys­t­kich komórkach jego ciała. Dlat­ego bada­nia ojcost­wa wykonu­je się z bard­zo wielu różnych próbek, np. z wymazu z policz­ka, plam krwi, frag­men­tów naskór­ka, woskowiny usznej na paty­czku, a nawet szc­zotecz­ki do zębów czy szk­lan­ki.

Dowiedz się więcej: Testy DNA na ojcost­wo – które prób­ki wybrać do anal­izy gene­ty­cznej?

Badania na ojcostwo pomagają odzyskać spokój i kontrolę nad własnym życiem

Bada­nia na ojcost­wo dają nam pewność, której nie zag­waran­tu­je żadne inne badanie. Dzię­ki temu może­my lep­iej zaplanować przyszłość całej rodziny i dać dziecku szan­sę doras­ta­nia w szczęśli­wej, sta­bil­nej rodzinie. Pewność w kwestii ojcost­wa jest waż­na dla jego późniejszego roz­wo­ju. Niez­na­jo­mość włas­nej tożsamoś­ci może być u malucha powo­dem ogrom­nego stre­su, który odbi­je się na jego dal­szym życiu.


Czat

 

Bada­nia ojcost­wa – tylko anal­iza DNA daje całkow­itą pewność
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomoc­ny?
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
badania ojcostwa
Badania ojcostwa – co warto o nich wiedzieć?

Badania ojcostwa stają się coraz popularniejsze – nic dziwnego. To jedyny pewny sposób na wykluczenie lub potwierdzenie, czy dany mężczyzna...

Zamknij