Badania na ustalenie ojcostwa – kluczem do rodzinnego szczęścia?

badania na ustalenie ojcostwa

Bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa mogą przynieść rodzinie wiele dobrego. Dzię­ki nim zysku­je­my pewność co do łączą­cych nas z bliski­mi więzi. Zapew­ni­a­ją one nam to, czego wszyscy prag­niemy prze­by­wa­jąc w gronie rodziny – poczu­cie jed­noś­ci i bez­pieczeńst­wa. Pewność jaką dają bada­nia ojcost­wa sta­je fun­da­mentem pod budowę lep­szych i szcz­er­szych relacji z krewny­mi.

Bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa mogą rozwiązać rodzinne prob­le­my, spowodować, że wresz­cie uwol­nimy się od złych emocji. Dzię­ki temu może­my cieszyć się każdą chwilą spęd­zoną z bliski­mi, zami­ast zadręczać wąt­pli­woś­ci­a­mi. Jakie jeszcze korzyś­ci niesie ze sobą to proste i kom­for­towe badanie?

Badania na ustalenie ojcostwa – dają dziecku szansę na lepszy rozwój

Każde dziecko musi mieć stwor­zone odpowied­nie warun­ki, aby mogło har­moni­jnie się rozwi­jać. Maluch wychowu­ją­cy w spoko­jnej, darzącej się sza­cunkiem rodzinie, otoc­zone miłoś­cią mamy i taty ma szan­sę lep­iej funkcjonować. To najlep­sza inwest­y­c­ja w jego przyszłość. Żeby relac­je w rodzinie były dobre potrzeb­na jest jed­nak pewność co do ist­nienia pokrewieńst­wa między jej członka­mi. Bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa tę pewność dają.

Zobacz też: Jeszcze niemowlę czy już dziecko? Etapy roz­wo­ju dziec­ka

Badania na ustalenie ojcostwa pozwalają odzyskać spokój i poczucie bezpieczeństwa

Poczu­cie bez­pieczeńst­wa jest jed­ną z pod­sta­wowych wartoś­ci jakiej szukamy prze­by­wa­jąc w otocze­niu rodziny. Bez­pieczeńst­wo ma szczegól­nie znacze­nie dla kobi­et w ciąży, którym zależy, aby przez te 9 miesię­cy jak najlepiej przy­go­tować się do się do roli mat­ki.

Stres wynika­ją­cy z niepewnego ojcost­wa bard­zo częs­to nie pozwala im jed­nak skupić się na tych przy­go­towa­ni­ach. Dodatkowo może mieć nieko­rzyst­ny wpływ na rozwój dziec­ka. Ale kobi­eta ma szan­sę odzyskać spokój, wykonu­jąc test na ojcost­wo w cza­sie ciąży. Jest on tak samo pewny, jak badanie wykony­wane po porodzie.

Badania na ustalenie ojcostwa dają poczucie przynależności do rodziny

Każde dziecko powin­no wiedzieć, kim są jego bio­log­iczni rodz­ice. Jeśli nie damy mu tej wiedzy, będzie miało męt­lik w głowie, będzie przes­traszone i niepewne. Wszys­tkie te negaty­wne emoc­je, wynika­jące z braku poczu­cia przy­należnoś­ci do rodziny, zakłócą pro­ces ksz­tał­towa­nia się jego tożsamoś­ci, który jak wiemy, rozpoczy­na się już w dziecińst­wie. Dlat­ego tak waż­na dla psy­chi­ki naszego dziec­ka jest pewność ist­nienia bio­log­icznych relacji. Mogą ją zag­waran­tować tylko bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa.

Badania na ustalenie ojcostwa dają mężczyźnie szansę stworzenia silnej więzi z dzieckiem

I możli­wość utożsami­a­nia się z nim. Mężczyźnie, pewne­mu swo­jego ojcost­wa łatwiej odnaleźć swo­je miejsce w rodzinie. Bio­log­iczne ojcost­wo w pewien sposób wyz­nacza rolę, którą ma w niej pełnić – jest nią oczy­wiś­cie rola ojca. Pewność ojcost­wa ma ogromne znacze­nie z psy­cho­log­icznego punk­tu widzenia. Jest to nie tylko sprawa hon­oru. Potwierdze­nie ojcost­wa sta­je się dla wielu mężczyzn motywacją do wzię­cia więk­szej odpowiedzial­noś­ci za dziecko, za jego wychowanie i dal­szą przyszłość. I w tym przy­pad­ku bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa sta­ją się fun­da­mentem pod budowanie sil­nej relacji z członkiem rodziny – relacji ojca z dzieck­iem.

REKLAMA

 

Badania na ustalenie ojcostwa pomagają porządkować sytuację prawną

Mając przed sobą wynik tes­tu na ojcost­wo mężczyz­na może zaraz po porodzie (albo jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi) iść do Urzę­du Stanu Cywilnego i uznać dziecko za swo­je. W ten sposób sta­je się jego prawnym opiekunem, może więc decy­dować w sprawach związanych z jego wychowaniem czy edukacją. Wynik tego bada­nia częs­to poma­ga również parom w pod­ję­ciu decyzji o ślu­bie.

Badania na ustalenie ojcostwa dają szansę na „naprawienie” związku

Po bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa sięgamy najczęś­ciej wtedy, gdy zauważymy, że w naszym związku coś zaczy­na się dzi­ać. Kiedy w głowie pojaw­ia­ją się pode­jrzenia o z zdradę i pyta­nia: „Czy to na pewno moja cór­ka?”, „Czy to na pewno mój syn?”.

Decyz­ja o teś­cie na ojcost­wo wcale nie musi raz na zawsze pogrze­bać naszego związku, choć wielu tak myśli. Wręcz prze­ci­wnie. Takie badanie częs­to sta­je się okazją do szcz­erej roz­mowy, do opowiedzenia sobie nawza­jem o tym, co nam w tym związku nie pasu­je i ostate­cznie (bard­zo częs­to) do naprawy relacji.

5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
32 lata temu zamieniono noworodki
32 lata temu zamieniono noworodki – prawdę ujawniło prywatne śledztwo i badania DNA

Waśnie ruszył proces w sprawie noworodków, które 32 lata wcześniej zostały zamienione w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim. Prawda o tej...

Zamknij
,,,