img

5 wskazówek, jak bezpiecznie przewozić dziecko w samochodzie

Jak bezpiecznie przewozić dziecko w samochodzie

Na pewno chcesz zapewnić swo­je­mu dziecku bez­pieczeńst­wo – w każdym miejs­cu. Doskonale zda­jesz sobie więc sprawę, jak istotne jest praw­idłowe prze­woże­nie go w samo­chodzie.

Pamię­taj, że zgod­nie z prawem dziecko do 150 cm wzros­tu musi być prze­wożone w spec­jal­nym fote­liku. Co jeszcze jest ważne i jaki fote­lik wybrać?

1. Dziecko w samochodzie – tylko w foteliku

Pamię­taj, że nieza­leżnie od dłu­goś­ci podróży fote­lik to abso­lut­na konieczność. Wożąc dziecko bez niego, narażasz jego życie. Jeśli gwał­town­ie zahamu­jesz czy wykonasz inny manewr, maluch będzie całkowicie bezbron­ny. Niedo­puszczalne jest również woże­nie dziec­ka na rękach u dorosłego czy bez zapię­tych pasów.

Jeśli wciąż nie jesteś przeko­nany, obe­jrzyj filmik wyko­nany w cza­sie spec­jal­nych testów zderzeniowych z wyko­rzys­taniem manek­inów – np. w internecie. Zobaczysz, jak reagu­je ciało dziec­ka w cza­sie gwał­townego manewru czy wypad­ku.

2. Wybierz fotelik, który posiada odpowiednie atesty

W tym przy­pad­ku nie warto kierować się ceną czy reklamą. Najważniejsze jest to, czy fote­lik był uży­wany w nieza­leżnych tes­tach sprawdza­ją­cych jego bez­pieczeńst­wo. Testy powin­ny być aktu­alne, a mod­el fote­lika – jak najnowszy.

Pamię­taj, żeby nie kupować fote­lika z drugiej ręki. Nigdy nie wiesz, czy rzeczy­wiś­cie jest bez­pieczny, czy nie ma ukry­tych wad i czy nie brał np. udzi­ału w jakiejś kolizji.

3. Dobierz fotelik do rozmiarów dziecka

Jeden fote­lik nie wystar­czy na cały okres dziecię­cy. Przede wszys­tkim dlat­ego, że nie będzie dobrze dopa­sowany do wzros­tu i wagi dziec­ka. Co więcej, fote­lik warto wymieni­ać co 5 lat, żeby mieć pewność, że wciąż nada­je się do użytku.

Na rynku dostęp­ne są fote­li­ki dla kilku grup wiekowych: 0+ (0–13 kg), 3–4 lata – gru­pa I (9–18 kg), dla starszych dzieci – gru­pa II-III (15–36 kg). Sprawdź też, czy w danym fote­liku głowa Two­jego dziec­ka jest odpowied­nio zabez­piec­zona.

Przeczy­taj też: Etapy roz­wo­ju dziec­ka

4. Umieść dziecko w bezpiecznym miejscu w samochodzie

Najbez­pieczniejsze miejsce dla dziec­ka w samo­chodzie to środek tyl­nej kanapy. Musi ona jed­nak być wyposażona w sys­tem ISOFIX albo trzy­punk­towe pasy bez­pieczeńst­wa. Jeśli nie masz takich udo­god­nień, umieść fote­lik na tyl­nej kanapie za pasażerem.

Do 6. roku życia dzieci warto woz­ić tyłem do kierunku jazdy. Pamię­taj, żeby nie umieszczać fote­lika z dzieck­iem z przo­du, na fotelu pasażera. Jest to niebez­piecznie m.in. z powodu możli­woś­ci kon­tak­tu z poduszką powi­etrzną.

5. Pamiętaj o dopasowaniu fotelika do samochodu

Nie ma znaczenia mod­el i nowoczes­ność fote­lika, jeśli nie pasu­je on do Two­jego samo­chodu. Przed zaku­pem nie zapom­nij więc przymierzyć go i sprawdz­ić, czy jest dopa­sowany do dłu­goś­ci pasów, pro­filowa­nia kanap etc.

Bard­zo ważne jest też odpowied­nie zamon­towanie fote­lika i każ­do­ra­zowe sprawdze­nie, czy pasy bez­pieczeńst­wa nie są zbyt luźne czy skrę­cone. Tylko wtedy dziecko w samo­chodzie będzie bez­pieczne.

Zobacz też: 5 sprawd­zonych prezen­tów dla dzieci

5 wskazówek, jak bez­piecznie prze­woz­ić dziecko w samo­chodzie
4 (80%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

1 komentarz

  1. Co sądzi­cie o fote­likach i-size? Warto, nie warto?

    Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
prezent dla dziecka
5 sprawdzonych prezentów dla dzieci

Chcesz kupić dziecku prezent, który na pewno mu się spodoba? Szukasz czegoś niestandardowego, co da mu nie tylko radość, ale...

Zamknij