img

Czy wiesz, jak rozpoznać zdradę kobiety?

jak rozpoznać zdradę

Masz pode­jrzenia co do zdrady, ale nie wiesz, czy są słuszne? Możesz wykon­ać prosty test zdrady, który pomoże Ci rozwiać wąt­pli­woś­ci. Jeśli chcesz rozpoz­nać zdradę, najpierw jed­nak sprawdź, jakie są najpowszech­niejsze ozna­ki niewier­noś­ci!

Gdy partnerka nie rozstaje się z telefonem czy laptopem

Jeśli Two­ja kobi­eta spędza cały czas wpa­tr­zona w ekran, a jej sprzę­ty zostały zabez­piec­zone hasłem i nie masz do nich dostępu – to może być jed­na z pier­wszych oznak zdrady. Chcąc ukryć flirt, part­ner­ka może zabier­ać tele­fon nawet do łazien­ki! Inter­net umożli­wia kon­takt 24 godziny na dobę, a także pozwala szy­bko zawrzeć nowe zna­jo­moś­ci. To właśnie w ten sposób rozpoczy­na się najwięcej roman­sów.

Zdradzająca kobieta może się Tobą nadmiernie interesować…

Chcąc w ten sposób zrekom­pen­sować niewier­ność i wyna­grodz­ić swo­je zachowanie. Jak rozpoz­nać zdradę w takim przy­pad­ku? Jeśli Two­ja part­ner­ka wcześniej nie intere­sowała się Twoim hob­by, rzad­ko gotowała Two­je ulu­bione dania i nie robiła Ci niespodzianek, a ter­az jesteś wręcz „nos­zony na rękach” – możesz pode­jrze­wać niewier­ność.

…lub zachowywać dystans

Niek­tóre ze zdradza­ją­cych kobi­et reagu­ją w sposób odmi­en­ny do opisanego wyżej, czyli dys­tan­su­ją się i ucieka­ją. Part­ner­ka może nie wykazy­wać zain­tere­sowa­nia Tobą i Twoi­mi zaję­ci­a­mi. Częs­to też zni­ka z jej strony zaz­drość, która wcześniej była dość sil­na.

Jak rozpoznać zdradę? Zmiana w wyglądzie kobiety

Jeśli kobi­eta ma nowy obiekt westch­nień, który adoru­je ją na każdym kroku, chce wyglą­dać dla niego jak naja­trak­cyjniej. Dla Ciebie być może przes­tała się już tak starać? Kiedy ostat­nio widzi­ałeś ją w sek­sownej sukience i szpilkach? Jeśli zauważasz znaczącą zmi­anę w wyglądzie, nowe ubra­nia czy bieliznę, zachowaj czu­jność.

Samodzielne wyjścia mogą oznaczać romans

Part­ner­ka uni­ka wspól­nego cza­su i nie chce wychodz­ić z Tobą z domu? Być może zakupy, siłow­n­ia, kolac­ja i inne akty­wnoś­ci to po pros­tu czas, który spędza z innym mężczyzną. Może wtedy również roz­maw­iać z nim przez tele­fon czy inter­net – bez Two­jego towarzyst­wa. Takie zachowanie również należy do możli­wych oznak zdrady żony i nie tylko…

Jak wykryć zdradę? Wykonaj test zdrady

Najlepiej oczy­wiś­cie poroz­maw­iać z part­nerką – być może jej dzi­wne zachowanie wiąże się ze stre­sem, prob­le­ma­mi w pra­cy czy inny­mi emoc­ja­mi, a Ty odczy­tu­jesz je niewłaś­ci­wie. Jeśli chcesz wykryć zdradę i zyskać pewność co do wier­noś­ci, może też wykon­ać test zdrady. Wystar­czy, że przekażesz do lab­o­ra­to­ri­um np. bieliznę kobi­ety, a spec­jal­ista wykry­je na niej mate­ri­ał gene­ty­czny i porów­na z Twoim DNA.

Czy­taj też: Zdradę pomógł mi wykryć… dziecię­cy smoczek

Jeśli nie jesteś nato­mi­ast pewien, czy jesteś ojcem Waszego dziec­ka, możesz zre­al­i­zować badanie DNA na ojcost­wo, które pewnie określi łączące Was pokrewieńst­wo.


Zobacz też: 

 

 

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Etapy rozwoju dziecka
Jeszcze niemowlę czy już dziecko? Etapy rozwoju dziecka

Zastanawiasz się, jak przebiega rozwój Twojego dziecka? Warto, abyś wiedział, że dzieli się na 3 podstawowe fazy: noworodka, niemowlę i...

Zamknij