img

Test ojcostwa — na czym polega, jakie są rodzaje i o czym mówi wynik?

test ojcostwa

Test ojcost­wa to badanie gene­ty­czne, które ma na celu potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie ojcost­wa. Moż­na wykon­ać je jeszcze w ciąży (pry­wat­nie) bądź po nar­o­dz­i­nach dziec­ka (pry­wat­nie lub do celów sądowych). Wynik zawsze jest pewny – nieza­leżnie od rodza­ju i sposobu pobiera­nia próbek mate­ri­ału DNA.

Test ojcostwa – na czym polega?

Najpierw konieczne jest pobranie próbek mate­ri­ału gene­ty­cznego od osób badanych. Mogę to być dowolne prób­ki DNA: wymazy z policz­ka, krew oraz mikrośla­dy (np. uży­wana maszyn­ka do gole­nia, uży­wany smoczek czy włosy z cebulka­mi).

Z otrzy­manych próbek spec­jal­ista izolu­je DNA i usta­la pro­fil gene­ty­czny, zwany „gene­ty­cznym odciskiem pal­ca”. Taki pro­fil jest unikalny dla każdego człowieka oraz dziedz­ic­zony po rodz­i­cach. Ostat­ni etap tes­tu to porów­nanie pro­fili uczest­ników, co umożli­wia pewne wyk­lucze­nie lub potwierdze­nie ojcost­wa.

Testy ojcostwa – rodzaje

Test ojcost­wa może zostać wyko­nany zarówno w ciąży (już po 10. tygod­niu), jak i po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Kiedy dziecko się urodzi, badanie zle­ca się do celów pry­wat­nych albo sądowych. Test na ojcost­wo do celów pry­wat­nych może być zre­al­i­zowany całkowicie anon­i­mowo i z wyko­rzys­taniem dowol­nych próbek DNA pobranych w domu. W takim teś­cie nie musi brać udzi­ału mat­ka.

Test ojcost­wa do celów sądowych wyma­ga nato­mi­ast for­mal­nej pro­ce­dury, pobra­nia próbek w placów­ce w obec­noś­ci świad­ków i dołączenia eksper­tyzy do wyniku. Prób­ki dziec­ka do tes­tu ojcost­wa w ciąży również pobiera się na miejs­cu w placów­ce – są izolowane z krwi mat­ki lub płynu owod­niowego i porów­nane z mate­ri­ałem mat­ki i mężczyzny.

Test ojcostwa – o czym mówi wynik?

Rezul­tat testów ojcost­wa wskazu­je, czy dany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem danego dziec­ka. Takie wyk­lucze­nie albo potwierdze­nie ojcost­wa jest całkowicie jed­noz­naczne, a co więcej – test wystar­czy wykon­ać tylko raz w życiu. Dzię­ki temu moż­na zyskać spokój i pewność.

Zobacz też: Wynik tes­tu ojcost­wa — jak wyglą­da i o czym infor­mu­je?

Anal­i­zowane w bada­niu frag­men­ty DNA nigdy się nie zmieni­a­ją i są ustalone już w życiu płodowym. Z tego powodu wynik jest pewny nieza­leżnie od tego, kiedy wykonu­je się test. Warto zdawać sobie sprawę, że na pewność wyniku nie wpły­wa też rodzaj próbek – DNA wszędzie jest bowiem takie samo.


Zobacz też: 

Test ojcost­wa — na czym pole­ga, jakie są rodza­je i o czym mówi wynik?
4.5 (90%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
korzyści z badania DNA na ojcostwo
Poznaj korzyści z badania DNA na ojcostwo

Coraz większą popularnością cieszą się testy DNA na ojcostwo, co możemy zaobserwować oglądając popularny serial stacji TVN - "Druga Szansa"....

Zamknij