img

Poznaj korzyści z badania DNA na ojcostwo

korzyści z badania DNA na ojcostwo

Coraz więk­szą pop­u­larnoś­cią cieszą się testy DNA na ojcost­wo, co może­my zaob­ser­wować oglą­da­jąc pop­u­larny ser­i­al stacji TVN — “Dru­ga Szansa”. Głów­na bohater­ka po rozs­ta­niu z jed­nym part­nerem i rozpoczę­ciu związku z nowym, dowiedzi­ała się, że jest w ciąży. W tej sytu­acji jej poprzed­ni part­ner zażą­dał wyko­na­nia bada­nia DNA na ojcost­wo. Nie dzi­wi nas takie posunię­cie sce­narzys­t­ki, bowiem korzyś­ci bada­nia DNA na ojcost­wo są niepod­ważalne.

Wykonując badanie DNA na ojcostwo potwierdzisz, czy jesteś biologicznym ojcem dziecka

Wśród korzyś­ci z bada­nia DNA na ojcost­wo, pier­wszą i chy­ba najważniejszą jest to, możesz naw­iązać sil­ną i trwała relację z dzieck­iem oraz, że zyskasz pewność i spokój. Podob­nie Two­je dziecko. Insty­tut Wymi­aru Spraw­iedli­woś­ci w swoich bada­ni­ach udowod­nił, iż potwierdze­nie ojcost­wa ma sil­ny wpływ na relac­je między Tobą a dzieck­iem. Dzieje się tak, ponieważ ist­nieje bezpośred­ni związek pomiędzy przeko­naniem o byciu bio­log­icznym ojcem przez danego mężczyznę, a jego chę­cią do spra­wowa­nia opie­ki nad dzieckiem.[1]

Badanie dna ojcostwa wpłynie pozytywnie na relacje z matką dziecka

Jeśli zde­cy­du­jesz się wykon­ać badanie DNA na ojcost­wo, jest duża szansa że wpłynie to również pozy­ty­wnie na Two­ją relację z matką dziec­ka. Wiedząc, że to Two­je dziecko, Wasza relac­ja będzie jeszcze sil­niejsza. Więk­sze zaan­gażowanie w pro­ces wychowa­nia potomst­wa powodu­je, że kobi­eta czu­je się spoko­jniejsza o jego przyszłość, a tym samym ma lep­szy kon­takt z jego ojcem.

Korzyści z badania DNA na ojcostwo ma także Twoje dziecko!

Dziecko, które wie, kto jest jego bio­log­icznym ojcem zysku­je pewność swo­jej tożsamoś­ci. O tym jak waż­na jest to wiedza, nie trze­ba niko­mu mówić. Taka infor­ma­c­ja pozwala młode­mu człowiekowi, a później dorosłej już oso­bie samookreślić się. Poza tym jeśli dziecko urodz­iło się poza małżeńst­wem, bada­nia DNA na ojcost­wo umożli­wia­ją mu wysunię­cie roszczeń finan­sowych wobec swo­jego bio­log­icznego ojca. Kole­jną wartoś­cią płynącą z bada­nia DNA na ojcost­wo jest możli­wość noszenia przez dziecko nazwiska swo­jego bio­log­icznego ojca.

W jaki sposób ustalić ojcostwo?

Badanie DNA na ustal­e­nie ojcost­wa to pop­u­lar­na meto­da potwierdzenia lub zaprzeczenia ojcost­wa. Jest także łat­wa w wyko­na­niu dla jego uczest­ników. Wystar­czy, że dostar­czysz do lab­o­ra­to­ri­um dwie prób­ki DNA, w postaci wymazów albo tzw. mikrośladów. Jed­ną należącą do Ciebie i drugą od dom­nie­manego dziec­ka. Spec­jal­iś­ci w lab­o­ra­to­ri­um zbada­ją je i porów­na­ją 24 mark­ery, aby zyskać pewny wynik.

[1] http://wstroneojca.pl/content/view/89/41/
Poz­naj korzyś­ci z bada­nia DNA na ojcost­wo
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
testy na ojcostwo
Testy na ojcostwo – czy wiedziałeś, że możesz je wykonać nie zamawiając zestawu?

Tak! Testy na ojcostwo możesz wykonać nie zamawiając zestawu do pobierania próbek. Wypełnij tylko formularz badania dostępny na stronie laboratorium,...

Zamknij