img

Badanie ojcostwa z krwi

badanie ojcostwa z krwi

Badanie ojcost­wa z krwi da się zre­al­i­zować już po 10. tygod­niu ciąży. Izolu­je się wtedy DNA dziec­ka z krwi mat­ki i porównu­je z mate­ri­ałem gene­ty­cznym kobi­ety i mężczyzny – wymazem z policz­ka. Tego typu test na ojcost­wo jest tak samo pewny jak badanie przeprowadzane po nar­o­dz­i­nach, a jego wynik jed­noz­nacznie wyk­lucza bądź potwierdza ojcost­wo.

Badanie ojcostwa z krwi – zawsze pewny wynik

Wykonu­jąc badanie na ojcost­wo z krwi moż­na mieć pewność co do pełnego bez­pieczeńst­wa mat­ki i dziec­ka, jak i zawsze pewnego rezul­tatu. Co więcej, przeprowadze­nie tes­tu już na tak wczes­nym etapie ciąży pozwala zyskać pewność i spokój jeszcze zan­im dziecko się urodzi. Jed­noz­naczne potwierdze­nie albo wyk­lucze­nie ojcost­wa danego mężczyzny wzglę­dem danego dziec­ka to jed­nak nie tylko spokój, ale również możli­wość pod­ję­cia odpowied­nich kroków prawnych, np. uzna­nia dziec­ka przed nar­o­dze­niem.

Badanie ojcostwa z krwi – pobranie próbek

Pobranie próbek mate­ri­ału gene­ty­cznego od dziec­ka i od mat­ki odby­wa się w cza­sie pobiera­nia krwi kobi­ety, co przy­pom­i­na zwykłe badanie mor­fo­log­iczne krwi. Jest to więc szy­bkie, bez­pieczne i bard­zo proste, a także nie wyma­ga żad­nych spec­jal­nych przy­go­towań. Próbką do bada­nia ojcost­wa w tym przy­pad­ku jest wymaz z policz­ka, którego pobranie jest szy­bkie i wygodne.

Badanie ojcostwa z krwi – na czym polega metoda badania?

Po pobra­niu krwi, ekspert izolu­je z niej DNA dziec­ka. W krwio­biegu mat­ki jest ono obec­ne już od 4. tygod­nia ciąży, a w 10. zna­j­du­je się go wystar­cza­ją­co, żeby dało się przeprowadz­ić pewny test. DNA człowieka jest takie samo przez całe życie, a już w życiu płodowym dziecko ma swój pro­fil gene­ty­czny. Wykonu­jąc badanie ojcost­wa z krwi usta­lane są właśnie pro­file DNA („gene­ty­czne odcis­ki pal­ca”) oraz porównu­je je ze sobą. Taka anal­iza przeprowadzana jest przez spec­jal­istów najnowocześniejszą i naj­dokład­niejszą metodą bioin­for­maty­czną w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um.

Pamiętaj, że badanie na ojcostwo z krwi, wykonujesz raz na całe życie, dlatego warto wybrać dobre laboratorium!REKLAMA

Zobacz też: 

Badanie ojcost­wa z krwi
4.3 (86.67%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wynik testu na ojcostwo
Wynik testu na ojcostwo

Wynik badania DNA na ojcostwo, oprócz wskazania, czy dany mężczyzna to ojciec danego dziecka, powinien posiadać również szereg innych elementów....

Zamknij