img

Jak zrobić badanie ojcostwa?

jak zrobić badanie ojcostwa

Jak zro­bić badanie ojcost­wa? W zależnoś­ci od sytu­acji wykony­wane badanie może być pry­watne, w ciąży lub do celów sądowych. Test gene­ty­czny na pod­staw­ie anal­izy 24 mark­erów DNA gwaran­tu­je zawsze pewny wynik. Co więcej, wystar­czy jeden test w życiu, by zyskać spokój i mieć pewność co do ojcost­wa na zawsze.

Jak zrobić badanie ojcostwa po narodzinach dziecka?

Pry­watne badanie ojcost­wa da się wykon­ać z uży­ciem dowol­nych próbek mate­ri­ału gene­ty­cznego, anon­i­mowo albo poda­jąc dane, a także z uczest­nictwem mat­ki bądź bez. Real­izu­je się je zwyk­le, by uzyskać spokój w niepewnych sytu­ac­jach.

A jak zro­bić badanie ojcost­wa do celów sądowych? W tej sytu­acji konieczne jest wyko­rzys­tanie spec­jal­nej pro­ce­dury, która pole­ga na pobiera­niu próbek w obec­noś­ci świad­ków, udziale również mat­ki, kon­troli tożsamoś­ci badanych oraz wyda­niu spec­jal­nej eksper­tyzy. Test gene­ty­czny tego typu zle­ca się pry­wat­nie (bez skierowa­nia z sądu) lub sądowo.

To może Cię zain­tere­sować: Wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo w sądzie [BEZPŁATNY PORADNIK]

Jak zrobić badania DNA na ojcostwo w ciąży?

Badanie w ciąży wykon­ać moż­na już po 8. tygod­niu, co pozwala sprawdz­ić ojcost­wo jeszcze zan­im dziecko się urodzi. To najw­cześniej dostęp­ne badanie ojcost­wa na świecie! Pole­ga na pobra­niu krwi mamy i wyi­zolowa­niu DNA zarówno jej, jak i dziec­ka.

Test na ojcost­wo w ciąży moż­na wykon­ać też po 15. tygod­niu, pobier­a­jąc prób­ki od dziec­ka w cza­sie badań pre­na­tal­nych. Jak zro­bić bada­nia DNA na ojcost­wo w tej sytu­acji? Wystar­czy umówić się do spec­jal­isty,  a od rodz­iców przekazać dowolne prób­ki, np. uży­waną maszynkę do gole­nia, szc­zoteczkę do zębów czy włosy z cebulka­mi. Bez wzglę­du na rodzaj tes­tu rezul­tat zawsze jest pewny.

Ciekawy artykuł: Bada­nia na ojcost­wo na NFZ?

Jak zrobić badania DNA na ojcostwo? Próbki do testów DNA

Jako prób­ki do bada­nia pry­wat­nego moż­na wyko­rzys­tać dowolne ele­men­ty, na których zna­j­du­je się mate­ri­ał DNA osób badanych. Mogą to być np. zuży­ta guma do żucia, uży­wany smoczek czy włosy z cebulkami.Często wyko­rzys­tu­je się też wymazy z policz­ka.

Jak zro­bić bada­nia DNA na ojcost­wo i pobrać wymazy? Pobiera się je samemu w domu (po wcześniejszym zamówie­niu zestawu do ich pobiera­nia) bądź w placów­ce medy­cznej niedaleko miejs­ca zamieszka­nia.

Przy bada­niu do celów sądowych prób­ki zawsze muszą zostać pobrane w placów­ce. Są to wymazy z policz­ka lub krew. Do tes­tu w ciąży pobiera się krew mat­ki i izolu­je z niej DNA dziec­ka (prób­ka od mat­ki to krew, a od mężczyzny wymaz z policz­ka) albo pobiera frag­ment kos­mów­ki bądź płyn owod­niowy (prób­ki od rodz­iców są wtedy dowolne).

Jak zrobić badanie ojcostwa? Na czym polega test DNA?

Badanie ojcost­wa pole­ga na pobra­niu DNA osób badanych, a później ustal­e­niu ich pro­fili gene­ty­cznych oraz ich porów­na­niu. Pro­file nazy­wane są „gene­ty­czny­mi odciska­mi pal­ca”, gdyż każdy ma swój unikalny (dziedz­ic­zony pół na pół po matce u ojcu). Test wystar­czy zre­al­i­zować raz w życiu po urodze­niu dziec­ka albo przed, ponieważ anal­i­zowane frag­men­ty DNA nie zmieni­a­ją się i ustalone jest już w życiu płodowym.

Pamiętaj, że test ojcostwa wykonujesz raz na całe życie więc warto wybrać dobre laboratorium!


Czat

Zobacz też: 

Aktu­al­iza­c­ja: 11 październi­ka 2018

Jak zro­bić badanie ojcost­wa?
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Test na ojcostwo cena – czy rodzaj badanej próbki ma znaczenie?

 Wpis sponsorowany . Test na ojcostwo jest badaniem, w którym próbką może być dowolne źródło materiału genetycznego. Na potrzeby ustalenia...

Zamknij