img

Badanie ojcostwa

Badanie ojcostwa

Badanie ojcost­wa jest testem gene­ty­cznym, który jed­noz­nacznie i pewnie wyk­lucza albo potwierdza ojcost­wo. Może być przeprowad­zony pry­wat­nie (jeszcze w ciąży albo po urodze­niu dziec­ka) bądź do celów sądowych. W bada­niu wyko­rzysty­wane są prób­ki z mate­ri­ałem gene­ty­cznym badanych.

Badanie ojcostwa – na czym polega?

Pier­wszy krok to pobranie próbek DNA od mężczyzny, dziec­ka i ewen­tu­al­nie mat­ki, których rodzaj zależny jest od rodza­ju bada­nia. Wyko­rzysty­wane są mikrośla­dy, czyli np. zuży­ta guma do żucia, wymazy z wewnętrznej strony policz­ka, krew, płyn owod­niowy lub kos­mówka. Drugim krok­iem jest ustal­e­nie pro­fili gene­ty­cznych, czyli tzw. „gene­ty­cznych odcisków pal­ca”. Nazy­wane są tak, ponieważ każdy człowiek ma swój unika­towy pro­fil, który dziedz­iczy po rodz­i­cach. Trzec­im krok­iem jest porów­nanie ustalonych pro­fili, żeby jed­noz­nacznie określić ojcost­wo.

Badanie ojcostwa – rodzaje

Badanie ojcost­wa może być przeprowad­zone w ciąży bądź po urodze­niu się dziec­ka (do celów pry­wat­nych albo sądowych). Test w ciąży da się zre­al­i­zować już po 10. jej tygod­niu. Spec­jal­ista pobiera wtedy krew mat­ki (oraz izolu­je z niej DNA dziec­ka) albo płyn owod­niowy lub frag­men­ty kos­mów­ki. Konieczne jest pobranie DNA także od kobi­ety i mężczyzny. Badanie ojcost­wa wykony­wane pry­wat­nie, kiedy dziecko już się urodzi może być zle­cone anon­i­mowo, a do tes­tu wystar­czą prób­ki tylko mężczyzny i dziec­ka. Co więcej, prób­ki mogą być dowolne, czyli wymazy z policz­ka albo mikrośla­dy. Test gene­ty­czny do celów sądowych musi być wyko­nany z zachowaniem konkret­nej pro­ce­dury, a do wyniku trze­ba dołączyć spec­jal­ną eksper­tyzę.

Badanie ojcostwa – o czym mówi wynik?

Badanie ojcost­wa jed­noz­nacznie wyk­lucza albo potwierdza ojcost­wa, a więc rezul­tat tes­tu pokazu­je, czy badany mężczyz­na to bio­log­iczny ojciec badanego dziec­ka. Takie badanie może być wyko­nane tylko raz w życiu, by zyskać spokój i pewność na zawsze. Wiąże się to z tym, że DNA nigdy się nie zmienia, a ustalone jest już w życiu płodowym. Wynik bada­nia ojcost­wa zawsze będzie więc taki sam. Bez wzglę­du na rodzaj tes­tu i użyte prób­ki, wynik jest też zawsze pewny.

Pamiętaj, że test ojcostwa wykonujesz raz na całe życie więc warto wybrać dobre laboratorium!REKLAMA

Zobacz też: 

Badanie ojcost­wa
3 (60%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Badanie na ojcostwo
Badanie na ojcostwo

Badanie na ojcostwo to test DNA pozwalający jednoznacznie i pewnie wykluczyć lub potwierdzić ojcostwo. Przeprowadza się go prywatnie dla własnej...

Zamknij