img

Wysyłkowy test na ojcostwo

Wysyłkowy test na ojcostwo

Ist­nieje możli­wość zamówienia wysyłkowego tes­tu na ojcost­wo, do którego prób­ki pobiera się samodziel­nie w domu. Na dowol­ny adres lab­o­ra­to­ri­um przesyła spec­jal­ny zestaw, a po odesła­niu mate­ri­ału gene­ty­cznego – anal­izu­je go i przekazu­je pewny i jed­noz­naczny wynik. Tego typu test jest szy­b­ki i kom­for­towy, a także dostęp­ny dla każdego.

Wysyłkowy test na ojcostwo – jak go zamówić?

Wysyłkowy test na ojcost­wo moż­na zamówić do domu na różne sposo­by: przez Inter­net (poprzez e-mail, for­mu­la­rz dostęp­ny na stron­ie lub czat) oraz tele­fon­icznie. Zestaw do pobiera­nia próbek dostęp­ny jest także w wielu aptekach czy przy­chod­ni­ach na tere­nie całego kra­ju.

Po zamówie­niu, lab­o­ra­to­ri­um przesyła zestaw na dowol­ny adres, także za granicę. Moż­na sko­rzys­tać z przesył­ki kuri­erem lub pocztą, poda­jąc zarówno adres domowy, jak i inny lub decy­du­jąc się na odbiór w punkcie, paczko­ma­cie lub poste restante. Zestaw do pobiera­nia próbek wysyłany jest na koszt lab­o­ra­to­ri­um, przesył­ka jest więc dar­mowa.

Wysyłkowy test na ojcostwo – jak pobrać i odesłać próbki?

Pobieranie próbek do takiego tes­tu odby­wa się w domu, co jest szy­bkie i wygodne. Moż­na przesłać zarówno wymazy z policz­ka, jak i mikrośla­dy, czyli dowolne przed­mio­ty, na których zna­j­du­je się mate­ri­ał gene­ty­czny osób badanych. Mikrośla­dy to np. uży­wana szc­zotecz­ka do zębów, zuży­ta chus­tecz­ka higien­icz­na, smoczek dziec­ka, niedopałek papierosa, włosy z cebulka­mi czy uży­wane sztućce. Pozyskanie mikrośladów jest kom­for­towe (szczegól­nie dla małego dziec­ka).

Pobrane prób­ki następ­nie należy odesłać do lab­o­ra­to­ri­um wraz ze zlece­niem wyko­na­nia bada­nia. W zestaw­ie zna­j­du­je się opła­cona i zaadresowana kop­er­ta, ale moż­na sko­rzys­tać także z kuri­era.

REKLAMA

Wysyłkowy test na ojcostwo – jak odebrać wynik?

Wynik wysyłkowego tes­tu na ojcost­wo, zawsze pewny i jed­noz­naczny, zostanie przekazany w sposób wskazany przez klien­ta. Moż­na sko­rzys­tać z przekaza­nia go przez inter­net (mailowo) lub tele­fon, a także poprzez przesyłkę. Lab­o­ra­to­ri­um wysyła wynik na dowol­ny adres, również za granicą. Ist­nieje możli­wość wybra­nia przesył­ki zarówno pocztą, jak i poste restante, paczko­matem lub do punku (np. na stację ben­zynową). Moż­na także wybrać przesyłkę dyskret­ną, czyli taką, która nie posi­a­da oznakowań lab­o­ra­to­ri­um i nic nie zdradza jej zawartoś­ci.

Zdję­cie: www.pixabay.com

 


Zobacz też:

 

 

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
badania DNA
Badania DNA czy analiza grup krwi? Która metoda lepsza przy ustalaniu ojcostwa?

Badania DNA, w przeciwieństwie do badań opartych na analizie grup krwi, potrafią pewnie potwierdzić lub wykluczyć ojcostwo. Mężczyźni, którzy desperacko...

Zamknij