img

Kto pokrywa koszty testu na ojcostwo?

Kto pokrywa koszty testu na ojcostwo

Kto pokrywa koszty testu na ojcostwo?

Kosz­ty tes­tu na ojcost­wo, jeśli jest to test pry­wat­ny, pokry­wa oso­ba zle­ca­ją­ca badanie, czyli zlece­nio­daw­ca. Jeśli test DNA wykony­wany jest do celów sądowych – koszt pokry­wa zwyk­le strona prze­grana. W niek­tórych przy­pad­kach sąd może zgodz­ić się na podzie­le­nie kosztów między stron­a­mi lub nawet pokrycie płat­noś­ci przez Skarb Państ­wa.

Ma to jed­nak miejsce jedynie w wyjątkowych sytu­ac­jach, np. przy złej sytu­acji mate­ri­al­nej obu stron. Kosz­ty tes­tu na ojcost­wo moż­na zwyk­le rozłożyć na raty, co jest dużym udo­god­nie­niem dla oso­by płacącej.


Zobacz pozostałe pytania i odpowiedzi:


Zdję­cie: Pixabay.com

 

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak wykonać test na ojcostwo
Jak wykonać test na ojcostwo?

Jak wykonać test na ojcostwo? Test na ojcostwo należy wykonać w laboratorium badań DNA. Trzeba do niego dostarczyć próbki DNA...

Zamknij