img

Co to jest profil genetyczny?

co to jest profil genetyczny, profil genetyczny

Pro­fil gene­ty­czny jest zestawem charak­terysty­cznych dla danej oso­by odcinków DNA (nazy­wanych mark­era­mi DNA). Są one dziedz­ic­zone po rodz­i­cach – w połowie po ojcu i w połowie po matce. Co jeszcze warto wiedzieć, do czego wyko­rzys­tu­je się taki pro­fil i dlaczego każdy wynik tes­tu na ojcost­wo powinien go zaw­ier­ać?

Tego dowiesz się z artykułu:

Co to jest profil genetyczny?

Pro­fil gene­ty­czny to zestaw konkret­nych odcinków DNA, tzw. mark­erów DNA. Dla każdego człowieka jest unikalny i niepow­tarzal­ny (odstępst­wem są jedynie bliźnię­ta jed­no­ja­jowe). Ze wzglę­du na to nazy­wa się go „gene­ty­cznym odciskiem pal­ca”. 

Na pod­staw­ie porówny­wa­nia pro­fili gene­ty­cznych moż­na ustal­ić pokrewieńst­wo i wyk­luczyć lub potwierdz­ić ojcost­wo oraz macierzyńst­wo ponieważ pro­file gene­ty­czne osób spokrewnionych mają pewne cechy wspólne.

Określony w zakre­sie 24 mark­erów pro­fil gene­ty­czny, teo­re­ty­cznie, może się powtórzyć jak 1 na kil­ka tysię­cy mil­iardów osób, czyli przekracza wielokrot­nie liczeb­ność całej ludzkoś­ci na Zie­mi. Wyjątkiem są bliźnię­ta jed­no­ja­jowe, które posi­ada­ją ten sam mate­ri­ał gene­ty­czny” – dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak, ekspert ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki (źródło: https://www.testdna.pl/do-czego-sluza-badania-genetyczne/)

Czym jest profil genetyczny? [FILM]

Kiedy wykorzystuje się profil genetyczny?

Pro­fil gene­ty­czny jest wyróżnikiem danej oso­by. Najczęst­sze wyko­rzys­tanie pro­filu DNA:

  • Testy na ojcost­wo i pokrewieńst­wo

W takich bada­ni­ach usta­lane są właśnie pro­file gene­ty­czne, które potem się ze sobą porównu­je i wskazu­je, czy między dany­mi osoba­mi ist­nieje bio­log­iczne pokrewieńst­wo. Bada­nia DNA to najpewniejszy sposób, żeby to sprawdz­ić. Taki pro­fil moż­na pon­ad­to wyko­rzys­tać w przyszłoś­ci do innego bada­nia – np. kole­jnego dziec­ka lub po czy­je­jś śmier­ci.

  • Iden­ty­fikac­ja osob­nicza

Pro­file DNA wyko­rzys­tu­je się w przy­pad­ku zaginięć, zbrod­ni, wypad­ków i w wielu innych momen­tach. Na pod­staw­ie mate­ri­ału DNA (nawet małej iloś­ci – plam krwi, frag­men­tów naskór­ka, włosów czy innych próbek) moż­na jed­noz­nacznie ustal­ić tożsamość np. ofi­ary czy pode­jrzanego i rozwiązać nawet te sprawy, które wcześniej nie miały swo­jego rozwiąza­nia. Gene­ty­ka bard­zo ułatwia pracę policji i sądów.

Dlaczego profil genetyczny powinien być na wyniku testu na ojcostwo?

Wyni­ki wielu bard­zo tanich testów na ojcost­wo przekazu­ją tylko prostą infor­ma­cję: czy badany mężczyz­na to ojciec badanego dziec­ka. To oczy­wiś­cie ważne, jed­nak skąd pewność, w jaki sposób uzyskano taki wniosek?

Pro­file gene­ty­czne zna­j­du­jące się na wyniku tes­tu na ojcost­wo są dowo­dem z wyko­nanego bada­nia. Moż­na mieć pewność, że lab­o­ra­to­ri­um rzeczy­wiś­cie zre­al­i­zowało wszys­tkie etapy tes­tu – łącznie z ustal­e­niem pro­fili gene­ty­cznych i anal­izą statysty­czną.

Jest to zatem bard­zo ważny ele­ment każdego wyniku – przed zlece­niem bada­nia dopy­taj więc, czy na wyniku zna­j­du­ją się pro­file gene­ty­czne.

Z jakich próbek można ustalić profil genetyczny?

Pro­fil DNA moż­na ustal­ić na pod­staw­ie tak naprawdę dowol­nej prób­ki – plam krwi, nasienia czy innych wydzielin, przed­miotów codzi­en­nego użytku (np. sztućce, szk­lan­ka, smoczek, szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia), niedopał­ka papierosa, jedzenia (gumy do żucia, nad­gryzionego ciast­ka, liza­ka), włosów z cebulka­mi, frag­men­tów naskór­ka… Każ­da prób­ka jest tak samo pew­na.


Zobacz pozostałe pytania i odpowiedzi:


Zdję­cie: Pixabay.com

Co to jest pro­fil gene­ty­czny?
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
ile kosztuje test na ojcostwo
Ile kosztuje test na ojcostwo?

Koszt testu na ojcostwo jest różny w zależności od jego rodzaju (prywatny, sądowy, w ciąży), liczby osób badanych, rodzaju pobranych...

Zamknij