img

Cena testu na ojcostwo

cena testu na ojcostwo

Cena tes­tu na ojcost­wo zależy od kilku czyn­ników, m.in. licz­by badanych osób, rodza­ju pobranych próbek i cza­su real­iza­cji bada­nia. Na cenę wpłynie też to, czy badanie jest do celów sądowych czy pry­wat­nych. Za test na ojcost­wo  zapłacimy od ok. 600‑2500 zł. do 7000 zł. w przy­pad­ku bada­nia w ciąży.

Warto wiedzieć, że mimo różnic w cenie, test DNA na ojcost­wo daje zawsze pewny i wiary­god­ny wynik, który potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo.

Cena testu na ojcostwo do celów prywatnych

Cena pry­wat­nych testów na ojcost­wo może wahać się od 600 do 2500 zło­tych. Zależy to nie tylko od ofer­ty samego lab­o­ra­to­ri­um, ale też od sposobu pobiera­nia próbek (samodziel­nie czy w przy­chod­ni), licz­by badanych osób oraz rodza­ju próbek — wymazy z policz­ka czy mikrośla­dy takie jak np. włosy z cebulka­mi.

Na cenę tes­tu wpłynie też czas real­iza­cji bada­nia, który wynosi zwyk­le od kilku do kilku­nas­tu dni. Niek­tóre lab­o­ra­to­ria ofer­u­ją bada­nia z ekspre­sowym wynikiem, nawet 24–48 godzin.

Porównu­jąc ceny testów na ojcost­wo warto zwró­cić też uwagę na liczbę anal­i­zowanych mark­erów DNA. Badanie 24 mark­erów pozwala uzyskać pewny i jed­noz­naczny wynik nawet wtedy, gdy w bada­niu biorą udzi­ał tylko dwie oso­by: dziecko i dom­nie­many ojciec.

Są różne opc­je, które spraw­ia­ją, że wyko­nanie tes­tu jest bardziej kom­for­towe np. pomoc ekspertów, gwaranc­ja stałej ceny, dodatkowe egzem­plarze wyniku (również w języku obcym), przesył­ka dyskret­na czy z gwarancją dostar­czenia na czas. W zależnoś­ci od lab­o­ra­to­ri­um mogą one być dodatkowo płatne lub nie.

Cena testu na ojcostwo do celów sądowych

Cena sądowych testów na ojcost­wo waha się w grani­cach 1400–1800 zło­tych. Związane jest to z koniecznoś­cią zachowa­nia pro­ce­dur sądowych oraz dołączenia do wyniku eksper­tyzy wys­taw­ionej przez eksper­ta ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa pełniącego funkcję biegłego sądowego.

W przy­pad­ku tego rodza­ju tes­tu różnice w cenie są mniejsze (zależą głównie od cza­su oczeki­wa­nia na wynik), jed­nak najczęś­ciej nie ma możli­woś­ci wyko­na­nia tes­tu za kilka­set zło­tych. Porównu­jąc ceny warto zwró­cić uwagę na to, że niek­tóre lab­o­ra­to­ria ofer­u­ją badanie sądowe połąc­zone z pomocą prawną.

Cena testu na ojcostwo w ciąży

Cena testów na ojcost­wo w ciąży wynosi od 2000 do 7000 zło­tych i zależy ona od sposobu pobiera­nia próbek. Test DNA pod­czas badań w ciąży, który wykon­ać moż­na po 13. lub 15. tygod­niu kosz­tu­je 2000–3000 zło­tych. Pobier­ane są wtedy prób­ki z płynu owod­niowego lub kos­mów­ki, a dodatkowo moż­na wykon­ać inne bada­nia gene­ty­czne, np. w kierunku trom­bofil­ii u kobi­ety.

Test na ojcost­wo od 8. tygod­nia ciąży kosz­tu­je nato­mi­ast ok. 7000 zło­tych – DNA dziec­ka izolowane jest z krwi mat­ki.


Zobacz też:  

Cena tes­tu na ojcost­wo
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Na czym polegają testy na ojcostwo
Na czym polegają testy na ojcostwo?

Na czym polegają testy na ojcostwo? Testy na ojcostwo polegają na ustaleniu profili genetycznych („genetycznych odcisków palca”) osób badanych –...

Zamknij