img

Polecamy: Czy można sfałszować wynik badania DNA?

Czy można sfałszować wynik badania DNA

Testy DNA uzna­je się za naj­doskon­al­szą metodę usta­la­nia ojcost­wa. Korzys­ta­ją z nich sądy, proku­ratu­ra, polic­ja i oso­by pry­watne. Bada­nia te zna­j­du­ją zas­tosowanie w sprawach spad­kowych, ali­men­ta­cyjnych oraz karnych. Czy rzeczy­wiś­cie są tak pewne za jakie uchodzą? A może da się je w jak­iś sposób oszukać?

test na ojcostwo

REKLAMA

Odpowiedzi na to pytanie udzieli artykuł opub­likowany w ser­wisie ŚwiatKobiety.pl. Zachę­camy do jego przeczy­ta­nia.

Komu zależy na zmianie wyniku badania DNA?

O niepewny wynik najczęś­ciej obaw­ia­ją się mat­ki, które doskonale wiedzą, że dany mężczyz­na jest ojcem dziec­ka, ale też zda­ją sobie sprawę z tego, że wolał­by on, aby praw­da była inna. Fak­tem jest, że cza­sem mężczyźni zas­tanaw­ia­ją się, czy jest jak­iś sposób na to, aby wpłynąć na rezul­tat bada­nia DNA na ojcost­wo.”

Co jak­iś czas w medi­ach słyszymy his­to­rie osób, które próbu­jąc sfałs­zować wynik bada­nia DNA, chci­ały zataić prawdę co do ojcost­wa przed swoi­mi part­nera­mi. Takie pró­by pode­j­mu­ją np. kobi­ety, które chcą udowod­nić swoim part­nerom, że to oni są ojca­mi ich dzieci, choć doskonale wiedzą, że w rzeczy­wis­toś­ci bio­log­icznym ojcem jest zupełnie inny mężczyz­na. Kobi­etom rzad­ko kiedy uda­je się jed­nak ten plan i praw­da wychodzi na jaw.

Czy można zafałszować wynik badania DNA?

Nie wpłyniemy na sam wynik lekce­ważąc zalece­nia do przy­go­towa­nia się do bada­nia. Reszt­ki jedzenia, pale­nie papierosów, czy żucie gumy mogą co najwyżej utrud­nić anal­izę i spraw­ić, że konieczne będzie pobranie drugiej prób­ki, co ostate­cznie wydłuży czas bada­nia. Nie spraw­ią jed­nak , że wynik będzie niepewny.”

Wyniku nie zmieni również choro­ba, zaży­wane leki czy uży­w­ki. Nasze DNA jest zawsze takie samo, nieza­leżnie od dzi­ała­nia czyn­ników zewnętrznych. Jeżeli wiemy, że w bada­niu uczest­niczyły odpowied­nie oso­by, to może­my być pewni, że wynik, który uzyskamy będzie zgod­ny z rzeczy­wis­toś­cią. Jeśli badany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka — wynik na pewno to potwierdzi, jeśli nie, wów­czas wyk­luczy ojcost­wo na 100%.

Czy­taj cały artykuł w por­talu ŚwiatKobiety.pl


Zobacz film: Jak zabez­pieczyć prób­ki do tes­tu na ojcost­wo?

Zobacz też: 

Pole­camy: Czy moż­na sfałs­zować wynik bada­nia DNA?
4.9 (97.14%) 7 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Geneticus – nowa marka na rynku tanich testów na ojcostwo

Aktualizacja 5.03.2018 Artykuł sponsorowany Na rynku pojawiła się właśnie nowa marka świadcząca usługi z zakresu testów na ojcostwo. Geneticus wszystkie...

Zamknij