img

Polecamy: Fakty i mity o testach na ojcostwo

Po testy na ojcost­wo się­ga coraz więcej Polaków. Ros­ną­ca pop­u­larność tego typu badań spraw­iła, że na ich tem­at krąży wiele sprzecznych infor­ma­cji. Zachę­camy do przeczy­ta­nia ciekawego artykułu omaw­ia­jącego najczęst­sze fak­ty i mity doty­czące testów na ustal­e­nie ojcost­wa.

Testy w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa są coraz powszech­niejsze. Z jed­nej strony, ofer­ty cenowe sta­ją się bardziej przys­tęp­ne dla klien­tów, z drugiej, bada­nia mają coraz więk­szy zasięg. Moż­na je wykon­ać „na odległość” zarówno w Polsce jak i za granicą. Jed­nocześnie pojaw­ia­ją się infor­ma­c­je na ich tem­at, które nie zawsze są zgodne z rzeczy­wis­toś­cią (…)

Anal­iza 24 mark­erów gene­ty­cznych daje bardziej pewny wynik niż anal­iza 16 mark­erów gene­ty­cznych.

TAK. Anal­iza 24 mark­erów daje wynik 1000 razy bardziej dokład­ny.
Więk­szość lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych w bada­niu ojcost­wa wyko­rzys­tu­je 16 mark­erów DNA. Na tej pod­staw­ie wys­taw­iany jest wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem wynoszą­cym pon­ad 99,99% lub wyk­lucza­ją­cy je ze 100% pewnoś­cią. Zazwyczaj taka licz­ba mark­erów jest wystar­cza­ją­ca do uzyska­nia pewnego wyniku (…)

Czy­taj cały artykuł w por­talu zdrowie.com.pl»

najtanszy-test-na-ojcostwo

Pole­camy: Fak­ty i mity o tes­tach na ojcost­wo
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
ustalenie ojcostwa w ciąży
Jak krok po kroku ustalić ojcostwo w czasie ciąży?

Artykuł sponsorowany – aktualizacja: 11 lipca 2018 r.  Testy na ojcostwo można przeprowadzić bardzo wcześnie, bo już od 8. tygodnia...

Zamknij