img

Juan Manuel Fangio ojcem Oscara Espinozy – potwierdziły to badania DNA

Test na ojcostwo po śmierci ojca

Przeprowad­zone w sierp­niu tego roku bada­nia DNA potwierdz­iły, że ojcem Oscara Espinozy jest Juan Manuel Fan­gio – gwiaz­da for­muły 1 z lat 50. Pochodzą­cy z Argen­tyny, 5-krot­ny mis­trz świa­ta zmarł w wieku 84 lat, ani razu nie był żonaty. Ofic­jal­nie nigdy też nie przyz­nał się do posi­ada­nia dzieci.

Fan­gio zmarł pon­ad 20 lat temu. Aby moż­na było pobrać prób­ki jego DNA i pod­dać szczegółowej anal­izie pod kątem ojcost­wa, koniecz­na była więc ekshu­mac­ja zwłok. Chcąc ustal­ić pokrewieńst­wo ze zmarłym nie zawsze trze­ba jed­nak się­gać po tak „drasty­czne” środ­ki.

Badanie ojcostwa z użyciem rzeczy osobistych – analiza mikrośladów

Wystar­czy, że dys­ponu­je­my jakimś przed­miotem, którego posi­adaczem była nieżyją­ca oso­ba. Mikrośla­dem, bo tak fachowo nazy­wane są te przed­mio­ty, może być np. szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia, chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa, paty­czek kos­me­ty­czny z woskow­iną uszną, zaschnię­ta na tkaninie pla­ma krwi, kil­ka sztuk włosów z cebulka­mi i wiele innych. Badanie ojcost­wa z uży­ciem próbek nie­s­tandar­d­owych będzie tak pewne jak wtedy, gdy­byśmy wyko­rzys­tali w nim trady­cyjne wymazy z policz­ka. Lab­o­ra­to­ria otrzy­mu­ją w pełni wiary­godne wyni­ki bada­jąc nawet przed­mio­ty, które przeleżały gdzieś w zapom­nie­niu przez kilka­dziesiąt lat.

Zobacz też: Testy na ojcost­wo – zdzi­wisz się z jak niety­powych próbek możesz je wykon­ać!

Brak oso­bistych rzeczy zmarłego nie przekreśla naszych szans na ustal­e­nie bio­log­icznego ojcost­wa. Na anal­izie mikrośladów możli­woś­ci gene­ty­ki się nie kończą.

Włączenie do badania mężczyzn z rodziny zmarłego – analiza chromosomu Y

Do bada­nia na ojcost­wo może­my również zaan­gażować męs­kich przed­staw­icieli rodziny zmarłego i porów­nać ze sobą ich chro­mo­somy Y. Chro­mo­som ten ewolu­u­je bard­zo, bard­zo powoli, w związku z czym u wszys­t­kich mężczyzn w rodzinie będzie on prak­ty­cznie taki sam. Jeśli oczy­wiś­cie ist­nieje między nimi pokrewieńst­wo. Anal­iza chro­mo­so­mu Y zda­je egza­min jed­nak tylko w przy­pad­ku, gdy dziecko, którego sprawa doty­czy jest chłopcem. A co jeśli rodzi się dziew­czyn­ka?

Warto przeczy­tać: Badanie pokrewieńst­wa — na czym pole­ga?

05

Badania DNA u członków rodziny dowolnej płci – analiza statystyczna

I na to gene­ty­ka znalazła rozwiązanie. Jest nim tzw. anal­iza statysty­cz­na.W takim bada­niu udzi­ał może wziąć krewny zmarłego dowol­nej płci, przy czym jed­ną z uczest­niczek tes­tu powin­na być kobi­eta. Z pozyskanych próbek izolu­je się DNA, a potem tworzy indy­wid­u­alne pro­file gene­ty­czne wszys­t­kich osób i oblicza praw­dopodobieńst­wo z jakim mogą być ze sobą spokrewnione.

Na tym his­to­ria Jua­na Manuela Fan­gio się nie kończy. Do sądu z wnioskiem o ustal­e­nie ojcost­wa zgłosił się kole­jny mężczyz­na, który utrzy­mu­je, że jest synem leg­en­darnego sportow­ca — Ruben Vazquez. Czy ma rac­je? Przekon­amy się o tym w najbliższym cza­sie, bo testy na ojcost­wo zawsze mówią prawdę.

Pole­camy również: Bill Clin­ton nie jest bio­log­icznym ojcem Chelsea?

 


Zobacz też:

Juan Manuel Fan­gio ojcem Oscara Espinozy – potwierdz­iły to bada­nia DNA
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
czy można zmusić do testu na ojcostwo
Czy można zmusić do testu na ojcostwo?

Aktualizacja: 23 sierpnia 2016 r. Czy można zmusić do testu na ojcostwo? Wyniki testów DNA na ojcostwo są tak bardzo...

Zamknij