img

Testy na ojcostwo w ciąży – tak samo pewne jak po narodzinach dziecka

Wynik tes­tu na ojcost­wo jest zawsze pewny. Bez wzglę­du na to, czy badanie odbędzie się po urodze­niu dziec­ka czy jeszcze w cza­sie ciąży, infor­ma­c­je, których dostar­czy rodz­i­com będą w pełni wiary­godne. Test na ojcost­wo w ciąży daje też wiele możli­woś­ci jeśli chodzi o rodzaj próbek, które moż­na w nim wyko­rzys­tać. Do bada­nia z powodze­niem nada się krew pobrana od mat­ki, płyn owod­niowy, czy niewiel­ki wycinek kos­mów­ki. Lista próbek mogą­cych posłużyć za źródło DNA ojca jest jeszcze dłuższa.

Jak zajrzeć w DNA dziecka?

Chcąc mieć wgląd w DNA dziec­ka jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi wystar­czy pobrać od mat­ki próbkę krwi. Około 4 tygod­nia od zapłod­nienia płodowe DNA przeni­ka przez ściany łożys­ka do krwioo­biegu ciężarnej i w nim pozosta­je już do zakończenia ciąży. Po 10 tygod­niu płodowego DNA jest na tyle dużo (ok. 10%), że z powodze­niem moż­na go stamtąd wyi­zolować, zbadać i dowiedzieć się, kto jest ojcem dziec­ka. Mate­ri­ał gene­ty­czny nien­ar­o­d­zonego potom­ka zna­jdziemy pon­ad­to w płynie owod­niowym, a dokład­nie w jego złuszcza­ją­cym się naskórku, który miesza się z otacza­ją­cy­mi płód woda­mi płodowy­mi. I wresz­cie DNA pło­du zna­jdziemy w kos­mów­ce, czyli błonie płodowej, która z cza­sem przek­sz­tał­ca się w łożysko.

Zobacz też: Test na ojcost­wo w ciąży — hit czy kit?

Jak wygląda badanie ojcostwa w ciąży?

Uczest­ni­cy nie muszą przy­chodz­ić na badanie na czc­zo, ani czynić żad­nych innych przy­go­towań. Pod­czas wiz­y­ty w placów­ce medy­cznej od mat­ki i ojca pobier­ana jest krew (jak do stan­dar­d­owej mor­fologii), płyn owod­niowy lub frag­ment kos­mów­ki. Dwie ostat­nie prób­ki zawsze pobiera oso­ba posi­ada­ją­ca duże doświad­cze­nie, dlat­ego też jest to całkowicie bez­pieczne. Za próbkę do tes­tu od ojca może pon­ad­to posłużyć wymaz z wewnętrznej strony policz­ka lub dowol­ny mikroślad, czyli przed­miot, na którego powierzch­ni może być obec­ne jego DNA. Kos­mówkę i płyn owod­niowy, oprócz bada­niu na ojcost­wo, pod­da­je się też anal­izie na obec­ność pop­u­larnych wad gene­ty­cznych, takich jak zespół Dow­na, Edward­sa czy Turn­era. Wynik bada­nia otrzy­mu­je się szy­bko, już po ok. 10 – 15 dni­ach.

Pole­camy:  Test ojcost­wa — w ciąży czy po porodzie?

Dla testu na ojcostwo wiek nie gra roli – DNA i jego właściwości

DNA człowieka jest unikalne i nie zmienia się przez całe jego życie. Mate­ri­ał gene­ty­czny otrzy­mu­je­my po rodz­i­cach — połowę od mat­ki i połowę od ojca. To właśnie dzię­ki tym cechom geno­mu ludzkiego jesteśmy w stanie porów-nać DNA dziec­ka z DNA potenc­jal­nego ojca i jed­noz­nacznie określić czy ist­nieje między nimi bio­log­iczne pokrewieńst­wo. Może­my to zro­bić w dowol­nej chwili — gdy dziecko ma 2 dni, 2 miesiące, 5 lat, a nawet wtedy, gdy zna­j­du­je się jeszcze w łonie mat­ki. Nieza­leżnie od tego, z której częś­ci ciała pobral­ibyśmy DNA, będzie ono również wszędzie takie samo. Iden­ty­czne DNA zna­jdziemy w swoich cebulkach włosowych, naskórku czy szc­zoteczce do zębów.


Pop­u­larne artykuły:

Testy na ojcost­wo w ciąży – tak samo pewne jak po nar­o­dz­i­nach dziec­ka
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak zaprzeczyć ojcostwo
Zamówienie zestawu do testu na ojcostwo w CentrumDNA

Pacjenci wykonujący badania ojcostwa w Krajowym Centrum Badań Genetycznych CentrumDNA, na pobranie próbek do analizy mogą udać się do przychodni...

Zamknij