img

Badania DNA – narzędzie dzięki któremu żaden przestępca nie pozostanie bezkarny!

Ranking polskich laboratoriów genetycznych

W maju tego roku pol­skie media obiegła infor­ma­c­ja o tym jak dwaj mężczyźni wskoczyli na wybieg dla niedźwiedzi stołecznego zoo. Pobud­ki jaki­mi kierowali się spraw­cy tego niewąt­pli­wie bezmyśl­nego wys­tęp­ku do tej pory nie zostały do koń­ca poz­nane. Wiado­mo tylko, że jeden z mężczyzn chci­ał tak po pros­tu pogłaskać sobie misia…

Sprawca pozostawił po sobie ślad…

Prag­nie­nie to było chy­ba ogromne. Mężczyznę nie zatrzy­mało bowiem ani wysok­ie ogrodze­nie, ani zna­j­du­ją­ca się za nim fosa. Jed­nym z dowodów stały się z kolei zdję­cia, zro­bione przez świad­ka całego zdarzenia. Widać na nim mężczyznę – niekom­plet­nie ubranego – który stoi nad zwierzę­ciem z zaciśniętą pięś­cią. Nic zatem dzi­wnego, że niedźwiedź, a właś­ci­wie niedźwiedz­i­ca, zden­er­wowała się nieco tą niespodziewaną wiz­ytą i postanow­iła przepędz­ić intruza. Skończyło się dość niewin­nie, bo na pogryzionym prze­dramie­niu, mogło jed­nak znacznie gorzej. Niemal naty­ch­mi­ast wszczęte zostało poszuki­wanie spraw­cy, który dość szy­bko zniknął z miejs­ca zdarzenia. Na swo­je nieszczęś­cie pozostaw­ił on jed­nak niewielką ilość krwi…

I choć w wyniku ponie­sionych obrażeń spraw­ca po niedługim cza­sie sam zgłosił do szpi­ta­la, to jed­nak gdy­by tego nie uczynił, jego iden­ty­fikac­ja i tak nie była­by aż taka trud­na. W poszuki­wa­ni­ach moż­na by się z powodze­niem posłużyć się pozostaw­iony­mi na miejs­cu pla­ma­mi krwi.

Z pomocą przychodzi genetyka…

O tym, że bada­nia gene­ty­czne są sze­roko wyko­rzysty­wane w krymi­nal­istyce wiado­mo już od daw­na. Stały się one niezbęd­nym narzędziem pra­cy detek­ty­wów, choć­by w sprawach o morder­st­wa. Oso­by, którym wyda­je się, że popełnią przestępst­wo całkowicie nieza­uważeni są w dużym błędzie. Człowiek, nieważne co robi i gdzie jest, zawsze pozostaw­ia po sobie ślad. Nie pomogą najlep­sze środ­ki bez­pieczeńst­wa, nawet odzież ochron­na okaże się bezskutecz­na. Wystar­czy dotknąć jakiejś powierzch­ni gołą ręką, aby znalazło się na niej nasze DNA. Uważa się nawet, że popełnie­nie przestępst­wa bez pozostaw­ienia po sobie najm­niejszego tropu jest wręcz niemożli­we. Trze­ba wiedzieć, że oprócz krwi takim śla­dem bio­log­icznym mogą być np. włosy, paznok­cie, frag­men­ty naskór­ka, ale też wydzieli­na z pochwy, sper­ma, śli­na, a nawet pot.
Plamy krwi źródłem infor­ma­cji o prze­biegu zdarzenia

W toku prowadzenia każdej sprawy kluc­zowe znacze­nie odgry­wa oczy­wiś­cie miejsce przestępst­wa. Może być ono prze­cież źródłem infor­ma­cji, które ostate­cznie pomogą śled­czym w rozwiąza­niu zagad­ki. Teren, na którym popełniona została zbrod­nia musi być odpowied­nio zabez­piec­zone, wszys­tko po to, aby nie doprowadz­ić do zatar­cia śladów. Gru­pa oględzi­nowa nie może się też składać z przy­pad­kowych osób. Badanie miejs­ca zdarzenia wyma­ga bowiem dużej wiedzy, pro­fesjon­al­iz­mu i przede wszys­tkim doświad­czenia. Bard­zo częs­to koniecz­na jest obec­ność lekarza sądowego.

Tylko oso­ba mają­ca wysok­ie kom­pe­tenc­je będzie potrafiła na pod­staw­ie ksz­tał­tu plam krwi, ich iloś­ci i wielkość wys­nuć odpowied­nie wnios­ki, np. stwierdz­ić co mogło być narzędziem zbrod­ni. A skąd będzie w ogóle wiedzi­ała, że to krew człowieka? Sprawdzi to posługu­jąc się przez­nac­zony­mi do tego celu paska­mi lub płytka­mi, wyposażony­mi w spec­jalne płyny.

Profil genetyczny sprawcy przestępstwa

Będąc w posi­ada­niu niewielkiej prób­ki krwi, czy też innego mikrośladu, spec­jal­iś­ci są w stanie stworzyć indy­wid­u­al­ny pro­fil gene­ty­czny spraw­cy lub ofi­ary. Tego mate­ri­ału jest zwyk­le dość niewiele, moż­na go jed­nak łat­wo nam­nożyć przy pomo­cy dostęp­nych tech­nologii, a następ­nie dokład­nie zbadać. Polic­ja ma pon­ad­to obow­iązek prowadzenia spec­jal­nych, obsługi­wanych przez zaawan­sowane pro­gramy infor­maty­czne bazy danych DNA.

Źródło infor­ma­cji: tvnwarszwa.tvn24.pl


Zobacz też:

 
Bada­nia DNA – narzędzie dzię­ki które­mu żaden przestęp­ca nie pozostanie bezkarny!
4.7 (93.33%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak zaprzeczyć ojcostwo
Jak zaprzeczyć ojcostwo?

Zaprzeczenie ojcostwa nie jest sprawą aż tak skomplikowaną, jak Ci się zapewne wydaje. Musisz oczywiście dostosować się do pewnych procedur...

Zamknij