img

Wykluczenie ojcostwa a zniesienie alimentów

uznanie a ustalenie ojcostwa

Pra­wo nakła­da na rodz­iców obow­iązek łoże­nia na utrzymy­wanie dziec­ka przez cały okres trwa­nia jego edukacji. Celem tych dzi­ałań powin­no być zaspoko­je­nie ele­men­tarnych potrzeb życiowych dziec­ka, obe­j­mu­ją­cych sferę mate­ri­al­ną oraz duchową. Zobow­iązanie to doty­czy zarówno matek, jak i ojców. A co jeśli ojcost­wo danego mężczyzny zostanie wyk­luc­zone?

Kiedy mężczyzna zostanie obciążony obowiązkiem alimentacyjnym?

Mężczyz­na może zostać obciążony przez sąd obow­iązkiem ali­men­ta­cyjnym w opar­ciu o zasadę dom­nie­ma­nia ojcost­wa, a więc wtedy, gdy dziecko urodz­iło się w trak­cie trwa­nia małżeńst­wa, lub w wyniku tzw. uzna­nia dziec­ka.

Zapisy Kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego mówią pon­ad­to, że mężczyz­na, którego ojcost­wo zostało uwiary­god­nione, ma obow­iązek pokrycia wydatków związanych z ciążą i poro­dem oraz utrzy­ma­nia mat­ki i dziec­ka przez okres trzech miesię­cy od momen­tu poro­du — nawet wów­czas, gdy nie doszło do zawar­cia związku małżeńskiego. Uwiary­god­nie­nie to może mieć charak­ter zez­nań świad­ków, potwierdza­ją­cych, że kobi­eta i mężczyz­na mieli ze sobą bliskie kon­tak­ty.

W przy­pad­ku braku dowodów mogą­cych potwierdz­ić (uwiary­god­nić) ojcost­wo danego mężczyzny, mat­ka chcą­ca ubie­gać się o ali­men­ty na dziecko nar­o­d­zone ze związku poza­małżeńskiego musi jed­nocześnie wytoczyć powództ­wo o sądowe ustal­e­nie ojcost­wa.

Wysokość alimentów

Wysokość zasąd­zonych ali­men­tów będzie uwarunk­owana sytu­acją mate­ri­al­nej i zarobkową oso­by zobow­iązanej do ich płace­nia, przy czym może ona ulec zmi­an­ie zależnie od okolicznoś­ci. Należy również pamię­tać, że jed­ną z form speł­ni­a­nia obow­iązku ali­men­ta­cyjnego mogą być „oso­biste stara­nia o utrzy­manie i wychowanie dziec­ka”. Pra­wo do ali­men­tów wygasa wów­czas, gdy oso­ba do nich uprawniona osią­ga zdol­ność samodziel­nego utrzymy­wa­nia się.

Wykluczenie ojcostwa podstawą do wstrzymania alimentów

Pra­wom­oc­ny wyrok sądu wskazu­ją­cy na brak bio­log­icznego pokrewieńst­wa między ojcem a dzieck­iem automaty­cznie zwal­nia mężczyznę z obow­iązku płace­nia na niego ali­men­tów. Nieste­ty świad­czenia ali­men­ta­cyjne wypła­cone na dziecko do chwili jed­noz­nacznego zaprzeczenia ojcost­wa nie podle­ga­ją zwro­towi.


Zobacz też:

Wyk­lucze­nie ojcost­wa a zniesie­nie ali­men­tów
4 (80%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

1 komentarz

  1. jeżeli oso­ba uprawniona skończy 18 lat jest pełnoletnia,zdała maturę może się samodziel­nie utrzy­mać, może bez przeszkód pod­jąć pracę a ustawa z 2007r przedłuża to do 25 roku życia jak studju­je. Sąd Najwyższy w orzecze­niu z 15.01.56 III CR 919/55 uznał że dzieci mają pra­wo do rownej z rodzi­ca­mi stopy życiowej. jak jest odwrot­nie gdy dziecko studi­u­je a ojciec ma śred­nie wyk­sz­talce­nie.

    Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ustalenie ojcostwa po śmierci ojca
Badanie ojcostwa po śmierci ojca — jak to zrobić?

Standardowy test ojcostwa polega na porównaniu materiału genetycznego dwóch osób: domniemanego ojca oraz dziecka. A co jeśli mężczyzna ten nie...

Zamknij