img

Alkohol i marihuana a wynik badania ojcostwa

Oso­by zle­ca­jące bada­nia na ojcost­wo częs­to zada­ją pytanie: „Czy spoży­wanie alko­holu lub pale­nie mar­i­huany może wpłynąć na wynik tes­tu?” Dla każdego pac­jen­ta decy­du­jącego się na wyko­nanie bada­nia ojcost­wa rezul­tat będzie miał prze­cież pier­ws­zorzędne znacze­nie. Jest to sprawa na tyle waż­na, że nie może być nawet mowy o jakiejkol­wiek pomyłce.

Człowiek rodzi się wyposażony w określony kod gene­ty­czny. Każdy z nas posi­a­da swo­je indy­wid­u­alne DNA (nie licząc oczy­wiś­cie bliźniąt jed­no­ja­jowych), które dziedz­iczy po rodz­i­cach. W ciągu życia nie ule­ga ono zmi­an­ie pod wpły­wem czyn­ników środowiskowych. W związku z czym to co pije­my, jemy (i pal­imy) nie będzie miało żad­nego znaczenia, także jeśli chodzi o testy na ojcost­wo. Pomi­jam w tym miejs­cu oczy­wiś­cie kwest­ie zdrowotne. Nie od dziś wiado­mo, że pale­nie papierosów czy picie alko­holu może być przy­czyną wielu bard­zo poważnych chorób. Należy jed­nak pod­kreślić, że testy na ojcost­wo, aku­rat w tym przy­pad­ku, zachowu­ją całkow­itą obo­jęt­ność. Lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne zale­ca­ją jed­nak, aby na dwie godziny przed badaniem nie pić, nie jeść i nie pal­ić papierosów. Pod­sta­wowym źródłem mate­ri­ału wyko­rzysty­wanego w teś­cie są zwyk­le wymazy z wewnętrznej strony policz­ka. Wszelkie pozostałoś­ci poży­wienia zna­j­du­jące się w jamie ust­nej mogą utrud­nić przeprowadze­nie anal­izy.

Inną rzeczą jest kwes­t­ia przyz­woitoś­ci i kul­tu­ry oso­bis­tej. Nie wyobrażam sobie sytu­acji, w której do jakiejkol­wiek placów­ki medy­cznej wybier­am się w stanie wskazu­ją­cym na spoży­cie alko­holu czy innych środ­ków odurza­ją­cych…


Zobacz też:

 

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak zaprzeczyć ojcostwo
Sposób przechowywania próbek do badania ojcostwa przed wysyłką

Wielu klientów decyduje się na samodzielne pobranie próbek do testu na ojcostwo. Jest to prosta i wygodna metoda, która nie...

Zamknij