img

Tańsze badania ojcostwa kontra droższe

Jak zaprzeczyć ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja 24 listopa­da 2015

Badania ojcostwa — czy cena rzeczywiście ma takie znaczenie?

Przeglą­da­jąc ofer­ty testów na ojcost­wo nie sposób nie zauważyć ogrom­nej rozpię­toś­ci cenowej. Bada­nia DNA kosz­tu­ją od ok. 700 zł do nawet 1500 zł (mowa o tes­tach pry­wat­nych czyli real­i­zowanych dla włas­nej wiedzy zamaw­ia­jącego, bada­nia sądowe są jeszcze droższe). W USA pod­sta­wowy test ojcost­wa moż­na wykon­ać już za 140$ plus koszt zestawu do samodziel­nego pobra­nia próbek. Czemu więc pol­skie lab­o­ra­to­ria każą nam płacić aż tak dużo?
 .
Przede wszys­tkim przed pod­ję­ciem decyzji doty­czącej wyboru lab­o­ra­to­ri­um i bada­nia warto zwró­cić uwagę czym poszczególne ofer­ty się różnią. Niższa cena nie jest podyk­towana bowiem wyłącznie niższą marżą jak wiele osób sądzi. Wyni­ka ona nie tyle z niższej jakoś­ci, co po pros­tu z braku pewnych udo­god­nień i opcji. Przyjrzyjmy się temu bliżej …
 
Tańsze badania ojcostwa

Chcę tani test na ojcostwo

Więk­szość osób poszuku­ją­cych bada­nia na ojcost­wo w pier­wszej kole­jnoś­ci myśli o tym, aby test był po pros­tu tani. Czemu tak jest? Przede wszys­tkim wiedza Polaków na tem­at badań DNA nie pozwala im porów­nać poszczegól­nych ofert według rzeczy­wiś­cie istot­nych kry­ter­iów. Wyda­je nam się, że prze­cież uzyski­wany wynik jest zawsze ten sam – potwierdze­nie lub wyk­lucze­nie ojcost­wa. Po co jakieś opc­je dodatkowe? Tym­cza­sem wiele z nich naprawdę ułatwia wyko­nanie bada­nia i elimin­u­je ryzyko ewen­tu­al­nej pomył­ki. .
  • Gwaranc­ja na ponowne bezpłatne pobranie prób­ki  — wbrew pozorom to nie chwyt mar­ketingowy, ale dodatkowa opc­ja, która pozwala poczuć się bez­piecznie. Wybier­a­jąc badanie,  które ją zaw­iera przede wszys­tkim mamy pewność, że w przy­pad­ku źle pobranych wymazów może­my liczyć na drugie pobranie bez dodatkowych kosztów. Jeśli test nie zaw­iera takiej opcji obow­iązu­je dopła­ta w wysokoś­ci ok. 200 zł za próbkę, co znacznie pod­nosi final­ny koszt.
  • Możli­wość pobra­nia próbek w placów­ce – oczy­wiś­cie pry­wat­ny test na ojcost­wo moż­na zre­al­i­zować drogą wysyłkową. Niem­niej jed­nak masz też możli­wość jego wyko­na­nia na miejs­cu w placów­ce medy­cznej. To kole­j­na opc­ja, która zwięk­sza poczu­cie bez­pieczeńst­wa. Wiesz, gdzie możesz ewen­tu­al­nie zgłosić się po wynik, przyjść po pomoc itp. Masz pewność, że lab­o­ra­to­ri­um nie zniknie, Two­je prób­ki na pewno dotrą do lab­o­ra­to­ri­um, a badanie zostanie zre­al­i­zowane zgod­nie z umową. Każdy klient powinien mieć możli­wość sko­rzys­ta­nia z obsłu­gi punk­tu pobrań bez dodatkowych kosztów.
  • Badanie posz­er­zonej licz­by mark­erów – ostat­nio w ofer­cie niek­tórych lab­o­ra­toriów pojaw­iło się badanie ojcost­wa, które obe­j­mu­je anal­izę 24 mark­erów DNA. Na pier­wszy rzut oka nie widz­imy potrze­by sko­rzys­ta­nia z niego, sko­ro do tej pory 16 mark­erów było w zupełnoś­ci wystar­cza­jące. Warto jed­nak wiedzieć, że badanie 24 mark­erów zmniejsza ryzyko koniecznoś­ci pon­aw­ia­nia anal­iz przy niejed­noz­nacznych wynikach czy też włączenia do bada­nia mat­ki. Klient otrzy­mu­je więc wartość dodaną w postaci ter­mi­nowej real­iza­cji tes­tu i mniejszego ryzy­ka ewen­tu­al­nych kom­p­likacji.
  • Wynik wraz z pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi i rezul­tatem zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej  — mało kto wie, że nie na każdym wydawanym wyniku pojaw­ia się rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej oraz pro­file gene­ty­czne badanych osób. Co nam to daje z kolei? Przede wszys­tkim jeśli chcesz wyko­rzys­tać wynik, jako wstęp­ny dowód w spraw­ie sądowej to wyglą­da on bardziej wiary­god­nie. Po drugie masz zawsze możli­wość włączenia do tes­tu dodatkowej oso­by bez koniecznoś­ci pow­tarza­nia całej anal­izy. Po trze­cie z kolei w razie wąt­pli­woś­ci możesz zwery­fikować rezul­tat w innym lab­o­ra­to­ri­um.
Inne dopłaty: do tanich testów na ojcost­wo obow­iązu­je dopła­ta za każdą z nie­s­tandar­d­owych opcji np. zakup zestawu w aptece, wysyłkę kuri­er­ską a częs­to nawet przekazanie wyniku np. w formie tele­fon­icznej czy w ogóle dyskret­nej.
 
Tańsze bada­nia ojcost­wa kon­tra droższe
4.4 (87.14%) 14 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Testy ojcostwa oparte na 24 markerach

NOWOŚĆ! Do tej pory większość polskich laboratoriów wykonywało analizę na podstawie 16 genetycznych markerów DNA. Według światowych standardów taka analiza...

Zamknij