img

Najtańszy test DNA na ojcostwo? – Niska cena to nie wszystko!

najtańszy test DNA na ojcostwo

Wszyscy dziś konku­ru­ją ceną. Nic dzi­wnego, dla wielu klien­tów, to właśnie ona jest wyz­nacznikiem dobrej ofer­ty. Coraz częś­ciej nie zwracamy w ogóle uwa­gi na warun­ki real­iza­cji usłu­gi, rekla­mac­je, zwroty czy czas doręczenia pro­duk­tu. Wiele osób zapom­i­na nawet o zwery­fikowa­niu sprzedaw­cy czy jakoś­ci towaru. Liczy się tylko to, że jest TANIO.

Przeglą­da­jąc ofer­ty lab­o­ra­toriów nie sposób nie zauważyć, że ten rynek również został zdomi­nowany przez konkurencję cenową. Wchodząc na strony fir­mowe jesteśmy bom­bar­dowani banera­mi w sty­lu „Najniższa cena”. Nic dzi­wnego, że wielu ojców daje się por­wać cenowej gorączce, czego później częs­to żału­je..

 

Badania ojcostwa z „wyższej półki”?

Wydawać by się mogło, że test na ojcost­wo jest zawsze taki sam. W końcu to badanie, więc co za różni­ca, gdzie je wykon­amy? Wyso­ka cena tes­tu w mnie­ma­niu klien­tów spowodowana jest po pros­tu dużą marżą. Nic bardziej myl­nego! Tanie testy DNA na ojcost­wo różnią się pod wielo­ma wzglę­da­mi. Popa­trzmy:
 
 
cena testu ojcostwa
 
 
* Zdarza się, że po doko­na­niu anal­izy próbek nie moż­na wydać jed­noz­nacznego wyniku ponieważ np. u dziec­ka wys­tąpiła mutac­ja. Wów­czas ist­nieje konieczność włączenia prób­ki od mat­ki.
 .
Łat­wo moż­na sobie policzyć, że wszys­tkie opc­je dodatkowe tańszych ofert kosz­towały­by kil­ka razy więcej niż w przy­pad­ku zakupu od razu bada­nia ojcost­wa z „wyższej pół­ki”.  W przy­pad­ku źle pobranych próbek musimy dopłacić 400 zł za włącze­nie dodatkowych wymazów co zwięk­sza kwotę do zapłaty praw­ie dwukrot­nie.  A co jeśli okaże się, że musimy włączyć do tes­tu matkę? Kole­j­na dopła­ta! Mimo to nadal otrzy­mu­je­my rezul­tat bez pro­fili gene­ty­cznych i bez zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej. Co to oznacza? Tak naprawdę brak możli­woś­ci zwery­fikowa­nia rzetel­noś­ci bada­nia. Niek­tóre lab­o­ra­to­ria nie umieszcza­ją na wynikach nawet danych osobowych badanych osób! Taki rezul­tat nie ma żad­nej wartoś­ci dowodowej i nie sposób udowod­nić później lab­o­ra­to­ri­um, że popełniło jakikol­wiek błąd. Oczy­wiś­cie warto wziąć pod uwagę również wiary­god­ność lab­o­ra­to­ri­um i jego doświad­cze­nie. Im więk­sze tym uzyskany rezul­tat jest pewniejszy.

 

Naj­tańszy test DNA na ojcost­wo? – Niska cena to nie wszys­tko!
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Który rodzaj badania ojcostwa jest lepszy?

Czytając wypowiedzi na temat testów na ojcostwo odniosłem wrażenie, że dla wielu osób test zlecany przez sądy jest wiarygodniejszy, rzetelniejszy,...

Zamknij