img

Ile kosztuje ustalenie biologicznego ojcostwa?

Kiedy człowiek dosta­je rachunek w cza­sie wykony­wa­nia bada­nia gene­ty­cznego, to z całą pewnoś­cią włosy sta­ją dęba niejed­ne­mu człowiekowi. Sumy jakie pojaw­ia­ją się na fak­tu­rach są bard­zo duże, jed­nak to tylko część prawdy. W zami­an za wnie­sioną opłatę otrzy­mu­je­my prze­cież pro­dukt wysok­iej jakoś­ci, którym są testy DNA na ojcost­wo dzię­ki którym możli­we jest ustal­e­nie ojcost­wa w każdym przy­pad­ku.

.

Takich badań na rynku usług medy­cznych jest bard­zo mało, ale na szczęś­cie z każdym dniem ich przy­by­wa. Widząc porusze­nie wśród pac­jen­tów moż­na odnieść wraże­nie, że testy DNA na ojcost­wo dzię­ki którym możli­we jest ustal­e­nie ojcost­wa są bard­zo ważne w naszym życiu. Kosz­tu­ją nieco pon­ad tysiąc zło­tych, cho­ci­aż dla tych którzy lubią szukać na pewno opłaci się anal­iza innych lab­o­ra­toriów i ich ofert, gdzie częs­to wys­tępu­ją wszelkiego rodza­ju pro­moc­je. Testy DNA na ojcost­wo oraz ustal­e­nie ojcost­wa moż­na przeprowadz­ić prak­ty­cznie w każdym miejs­cu w naszym kra­ju, a co za tym idzie każdy z nas ma możli­wość sko­rzys­ta­nia z tego rodza­ju usług. Cena bada­nia na ojcost­wo jest również uza­leżniona od rodza­ju wykony­wanego bada­nia, a także rodza­ju dostar­c­zonej prób­ki. Naj­tańszy jest test pry­wat­ny na pod­staw­ie wymazów z policz­ka pobranych od dom­nie­manego ojca oraz dziec­ka.  Nieco droższe są bada­nia wykony­wane na pod­staw­ie mikrośladów bądź tes­tu wykony­wanego do celów sądowych.


Zobacz też:

 

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dlaczego wymaz bądź krew to najlepsze materiały DNA?

Istnieje wiele możliwości jeśli chodzi o wykonanie badania mającego na celu ustalenie ojcostwa. Test na ojcostwo można bowiem wykonać zarówno...

Zamknij