img

Dlaczego wymaz bądź krew to najlepsze materiały DNA?

Ist­nieje wiele możli­woś­ci jeśli chodzi o wyko­nanie bada­nia mającego na celu ustal­e­nie ojcost­wa. Test na ojcost­wo moż­na bowiem wykon­ać zarówno bazu­jąc na krwi, jak i oczy­wiś­cie innych częś­ci­ach naszego ciała. Rzecz jas­na krew jest najbardziej klarow­na i tutaj najczęś­ciej decy­du­ją się pac­jen­ci na szy­bkie dzi­ałanie. Warto oczy­wiś­cie mieć wiado­moś­ci na tem­at alter­natyw w związku z powyższym poję­ciem.

.

Odpowiedź na tem­at tego, że wymazy lub krew to najlep­sze mate­ri­ały DNA do bada­nia gene­ty­cznego jest bard­zo pros­ta. Tech­nicznie właśnie te mate­ri­ały są najlep­sze. Ustal­e­nie ojcost­wa oraz test na ojcost­wo to oczy­wiś­cie bard­zo sze­rok­ie możli­woś­ci. Ustal­e­nie ojcost­wa oraz test na ojcost­wo należy przeprowadzać tylko w poważnych insty­tuc­jach, bowiem tylko wtedy mamy pewność, że wszys­tko będzie prze­b­ie­gało tak jak prze­b­ie­gać powin­no. Jeśli zde­cy­du­je­my się na jakieś pode­jrzane insty­tuc­je, wów­czas nie może­my być pewno co do samego wyniku oraz oczy­wiś­cie tego, w jakim stop­niu takie badanie może zagroz­ić nasze­mu zdrow­iu. Dlat­ego tez przy wyborze odpowied­niej placów­ki powin­niśmy zwró­cić uwagę na kil­ka rzeczy. Po pier­wsze jak dłu­go dana fir­ma jest już na rynku i ile takich badan wykon­ała, po drugie czy posi­a­da odpowied­nie cer­ty­fikaty jakoś­ci a po trze­cie jakie per­son­el ma pode­jś­cie do pac­jen­ta i czy potrafi odpowiedzieć na wszys­tkie nur­tu­jące pyta­nia.


Zobacz też:

 

Dlaczego wymaz bądź krew to najlep­sze mate­ri­ały DNA?
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Test na ojcostwo w aptece
Czy dziecko musi osiągnąć odpowiedni wiek, aby badanie ojcostwa zostało wykonane?

Dzieci to największy skarb rodziców. Przynajmniej tak powinno być w idealnym świecie. Jednak co jakiś czas spotykamy się z historiami,...

Zamknij