img

Ustal ojcostwo z testem DNA – jednoznaczna odpowiedź!

Wiele pozy­cji medy­cznych dostęp­nych na rynku medy­cznym opiera się na wielkim praw­dopodobieńst­wie wyniku. Oczy­wiś­cie ist­nieje wiele badań, które dają jed­noz­naczną odpowiedź i te należy cenić najwyżej z medy­cznego punk­tu widzenia. Testy DNA na ojcost­wo oraz ustal­e­nie ojcost­wa należą właśnie do tego rodza­ju badań i należy je szczegól­nie pole­cać zain­tere­sowanym..

Każdy z nas może zde­cy­dować się na tego typu anal­izę. Jest to bard­zo pros­ta pro­ce­du­ra, ale nie każdy wie jak ją wykon­ać. Testy DNA na ojcost­wo oraz ustal­e­nie ojcost­wa jest dzisi­aj uznawane przez spec­jal­istów za bard­zo bez­pieczne i pewne badanie. Testy DNA na ojcost­wo oraz ustal­e­nie ojcost­wa wykonu­je się w bard­zo dużej licz­bie lab­o­ra­toriów co pozwala przy­puszczać, że już niebawem będzie to badanie powszechne. Wynik jest jed­noz­naczny, bowiem naszej gene­ty­ki nie da się oszukać i każdy pac­jent musi mieć tego świado­mość. Na pewno badanie tego typu moż­na wyko­rzys­tać w bada­niu sądowym, co będzie koron­nym dowo­dem w danej spraw­ie rodzin­nej. Koron­nym dlat­ego, że cała pro­ce­du­ra pobra­nia mate­ri­ału jest udoku­men­towana. Prób­ki pobier­ane są w obec­noś­ci lekarza upoważnionego przez biegłego sądowego w obec­noś­ci świad­ków. Pac­jen­ci muszą okazać aktu­alne doku­men­ty tożsamoś­ci, a dane z tych doku­men­tów są wpisy­wane do pro­tokołu pobra­nia mate­ri­ału.


Zobacz też:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
uznanie a ustalenie ojcostwa
Test DNA na ustalanie ojcostwa – prywatnie czy sądownie?

Wartość samego badanie wykonywanego w gabinetach lekarskich uzyskujemy dopiero w momencie, kiedy poznajemy jego sens. Takie badanie daje możliwość szybkiego...

Zamknij